english site
נייר עמדה
עדכון תכנית האב - מרחב הפעולה וקדימויות לשימושי אפר פחם
החלטות המנהלת
מרץ 2017 – הרחבת מחקר אפר פחם בחקלאות
מאי 2017 – השפעת הזמן על שפיעת רדון מבטון המכיל אפר פחם
נובמבר 2017 – הערכת סיכוני שטיפת מזהמים מאפר פחם בתשתיות במתכונת LEAF
נובמבר 2017 – הערכת תרומת אפר פחם בבטון למנת קרינה במגורים
דו"חות מחקר
בקרת אמוניה מבטון עם אפר מרחף SCR ,מכון לחקר הבנייה, אוגוסט 2017
הנחיות לתכן בטון עם אפר פחם לשיפור עמידותו בתנאי סביבה קשים, מכון לחקר הבנייה, ינואר 2018
משוב אפר-במת דיון ציבורית
יבוא אפר פחם ותיעדוף שימושים – תגובה לעמדת משרד הגה"ס
חוק הקרינה המייננת
הצעת תנאים סביבתיים לשימושי אפר פחם בקרקע;
חידושים באתר
סיווג סביבתי – סיווג אפר פחם ברגולציה הבינלאומית
הערכת סיכונים – הערכת הסיכונים הסביבתיים של אפר פחם בשימושיו
פיתוח ורישוי – מצב הפיתוח והרישוי במגוון שימושי אפר הפחם
אפיון כימי-פיזיקלי – משקל סגולי ומרחבי של אפר מרחף ותחתית
קול קורא
להצעות לקחת חלק בעבודת מנהלת אפר הפחם
כותרת: חדשות המנהלת מנהלת הפחם לוגו
go to afriton

עלות תועלת אפר בחקלאות

בחישוב הערך הכלכלי של השימוש באפר בייצוב בוצת שפכים ליעוד חקלאי נמצא כי התועלת למשק במונחי היבול וההשפעות על הקרקע והסביבה עולה למעלה מפי 10 על העלות להמשך הכתבה

ניצול חוזר אפר פחם

עקב בצד אגודל – בחובת הזהירות

בהנחיית משרדי הגנת הסביבה, הבריאות והחקלאות יבוצע מעקב רב שנתי של יישום במס"א בחקלאות, במטרה לוודא כי הממצאים החיוביים שהתקבלו במחקר ובניסויי השדה של מכון וולקני נשמרים ביישום מסחרי בטווח הארוך להמשך הכתבה

ניצול חוזר אפר פחם

מלוא הטנא

ניצול אפר, תוצר שריפת חומר צמחי, כתוסף לקרקע לשיפור פוריותה, נפוץ בתרבויות שונות משכבר הימים. בשימוש מושכל יכול אפר הפחם למלא תפקיד משמעותי גם בחקלאות המודרנית. בסדנא בינלאומית שהתקיימה במכון וולקני נבחנו ההיבטים האגרונומיים והסביבתיים של השימוש באפר בחקלאות להמשך הכתבה

ניצול חוזר אפר פחם

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר הפחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית בשיתוף משרדי איכות הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי לפתרון בעיית האפר המצטבר בתחנות הכח הפחמיות.
אבק סלילה אפיון כימי בטון תקנים מילוי מתכות פלסטיק
צמנט רדיואקטיביות טיוב קרקע מפרטים מצע גידול מדריכים גלרית תמונות אפיון הנדסי עלוני מידע
מפת אתר | אפר הפחם | שימושים | סביבה | מידע ללקוח | מידע כללי | מנהלת | מה חדש | צור קשר |