english site
כותרת: חדשות המנהלת מנהלת הפחם לוגו
go to afriton

עלות תועלת אפר בחקלאות

בחישוב הערך הכלכלי של השימוש באפר בייצוב בוצת שפכים ליעוד חקלאי נמצא כי התועלת למשק במונחי היבול וההשפעות על הקרקע והסביבה עולה למעלה מפי 10 על העלות להמשך הכתבה

ניצול חוזר אפר פחם

עקב בצד אגודל – בחובת הזהירות

בהנחיית משרדי הגנת הסביבה, הבריאות והחקלאות יבוצע מעקב רב שנתי של יישום במס"א בחקלאות, במטרה לוודא כי הממצאים החיוביים שהתקבלו במחקר ובניסויי השדה של מכון וולקני נשמרים ביישום מסחרי בטווח הארוך להמשך הכתבה

ניצול חוזר אפר פחם

מלוא הטנא

ניצול אפר, תוצר שריפת חומר צמחי, כתוסף לקרקע לשיפור פוריותה, נפוץ בתרבויות שונות משכבר הימים. בשימוש מושכל יכול אפר הפחם למלא תפקיד משמעותי גם בחקלאות המודרנית. בסדנא בינלאומית שהתקיימה במכון וולקני נבחנו ההיבטים האגרונומיים והסביבתיים של השימוש באפר בחקלאות להמשך הכתבה

ניצול חוזר אפר פחם

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר הפחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית בשיתוף משרדי איכות הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי לפתרון בעיית האפר המצטבר בתחנות הכח הפחמיות.
אבק סלילה אפיון כימי בטון תקנים מילוי מתכות פלסטיק
צמנט רדיואקטיביות טיוב קרקע מפרטים מצע גידול מדריכים גלרית תמונות אפיון הנדסי עלוני מידע
מפת אתר | אפר הפחם | שימושים | סביבה | מידע ללקוח | מידע כללי | מנהלת | מה חדש | צור קשר |