english site
החלטות המנהלת אוקטובר 2014
מעקב בריאותי-סביבתי-חקלאי של יישום במס"א בחקלאות
הערכות לבקרת אמוניה באפר מרחף לבטון

אפריתון אוקטובר 2014
מעקב יישום במס"א בחקלאות
סיכום הסדנה הבינלאומית על אפר פחם בחקלאות

סדנת בינלאומית: אפר פחם בחקלאות
התקיימה במכון וולקני 27.5.14 ועסקה בנושאים:
מגוון יישומי האפר בחקלאות
תועלות וסיכונים ביישומי האפר
תנאים סביבתיים, בריאותיים וגהותיים
אפריתון מאי 2014
דיון על הצדקת השימוש באפר פחם בחקלאות
סקירת עיקרי התכנים בסדנה הבינלאומית על אפר פחם בחקלאות
אפריתון אפריל 2014
סדנה בינלאומית: אפר פחם בחקלאות
היתרים סביבתיים ובריאותיים לאפר בחקלאות
הערכת סיכוני אפר בחקלאות במתכונת LEAF
מסגרת הערכת סיכונים LEAF
הטמעת השיטות העדכניות של USEPA להערכת סיכוני שטיפת מזהמים בשימושי אפר פחם
קול קורא
להצעות לקחת חלק בעבודת מנהלת אפר הפחם
משוב-אפר – במת דיון ציבורי
על סדר היום: הצעת תנאים סביבתיים לשימושי
אפר פחם בקרקע
הצעת תקנות סביבתיות לשימוש באפר פחם.
כותרת: חדשות המנהלת מנהלת הפחם לוגו
go to afriton

עקב בצד אגודל – בחובת הזהירות

בהנחיית משרדי הגנת הסביבה, הבריאות והחקלאות יבוצע מעקב רב שנתי של יישום במס"א בחקלאות, במטרה לוודא כי הממצאים החיוביים שהתקבלו במחקר ובניסויי השדה של מכון וולקני נשמרים ביישום מסחרי בטווח הארוך להמשך הכתבה

ניצול חוזר אפר פחם

נביא בעירו

בפרוץ המחלוקת על השימוש באפר פחם לייצוב בוצת שפכים ליעוד חקלאי, קיימו המשרד להגנת הסביבה ומנהלת אפר הפחם בפברואר 2013 יום עיון על שימושי אפר פחם מרחף בחקלאות. להמשך הכתבה

ניצול חוזר אפר פחם

שוב צומחת החיטה

יצאנו לאתרי ניסויי השדה ביישום במס"א (בוצה מיוצבת בסיד ואפר מרחף) כדי להתרשם מראה עיניים מתרומתה לגידולים להמשך הכתבה

ניצול חוזר אפר פחם

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר הפחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית בשיתוף משרדי איכות הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי לפתרון בעיית האפר המצטבר בתחנות הכח הפחמיות.
אבק סלילה אפיון כימי בטון תקנים מילוי מתכות פלסטיק
צמנט רדיואקטיביות טיוב קרקע מפרטים מצע גידול מדריכים גלרית תמונות אפיון הנדסי עלוני מידע
מפת אתר | אפר הפחם | שימושים | סביבה | מידע ללקוח | מידע כללי | מנהלת | מה חדש | צור קשר |