english site
אפריתון יולי 2018
הערכת סיכונים בשימוש אפר פחם
סיווג סביבתי בינלאומי של אפר פחם
סקירה מקיפה של פיתוח ותנאי רישוי שימושים
חושבים מחדש – עדכון מדיניות ותוכנית האב למערך אפר הפחם
נייר עמדה
עדכון תכנית האב - מרחב הפעולה וקדימויות לשימושי אפר פחם
החלטות המנהלת
מרץ 2017 – הרחבת מחקר אפר פחם בחקלאות
מאי 2017 – השפעת הזמן על שפיעת רדון מבטון המכיל אפר פחם
נובמבר 2017 – הערכת סיכוני שטיפת מזהמים מאפר פחם בתשתיות במתכונת LEAF
נובמבר 2017 – הערכת תרומת אפר פחם בבטון למנת קרינה במגורים
דו"חות מחקר
בקרת אמוניה מבטון עם אפר מרחף SCR ,מכון לחקר הבנייה, אוגוסט 2017
הנחיות לתכן בטון עם אפר פחם לשיפור עמידותו בתנאי סביבה קשים, מכון לחקר הבנייה, ינואר 2018
סיכום מחקר LEAF בחקלאות – שחרור יסודות קורט מבמס"א המיושמת בקרקעות חקלאיות וזמינותם לצמחיה, עבודת מחקר לתואר שני, אוקטובר 2018
משוב אפר-במת דיון ציבורית
יבוא אפר פחם ותיעדוף שימושים – תגובה לעמדת משרד הגה"ס
חוק הקרינה המייננת
הצעת תנאים סביבתיים לשימושי אפר פחם בקרקע;
חידושים באתר
סיווג סביבתי – סיווג אפר פחם ברגולציה הבינלאומית
הערכת סיכונים – הערכת הסיכונים הסביבתיים של אפר פחם בשימושיו
פיתוח ורישוי – מצב הפיתוח והרישוי במגוון שימושי אפר הפחם
אפיון כימי-פיזיקלי – משקל סגולי ומרחבי של אפר מרחף ותחתית
קול קורא
להצעות לקחת חלק בעבודת מנהלת אפר הפחם
כותרת: חדשות המנהלת מנהלת הפחם לוגו

עמרי לולב 2018-1940

עמרי לולב, מנהל מנהלת אפר הפחם, הלך לעולמו ממחלה קשה ב-3 ביולי 2018. הוא הותיר בלכתו קהילה מקצועית המומה שאותה הוביל ושאיתה עבד יד ביד כמנהל מנהלת אפר הפחם עד יומו האחרון.
עמרי לולב יזם והקים את המנהלת בשנת 1993 במטרה לרכז מאמץ ממלכתי במישורים שונים שמטרתו פינוי אפר פחם מתחנות הכוח הפחמיות. בעת ההיא האפר נחשב בישראל כפסולת שיש להיפטר ממנה בכדי לא לפגוע בתפקוד השוטף של תחנות הכוח, המקור העיקרי לייצור חשמל בישראל. להמשך קריאה

חושבים מחדש – עדכון מדיניות ותוכנית האב

בעקבות שינויים משמעותיים שהתרחשו בשנים האחרונות בהיקף ייצור החשמל מפחם ושינויים הנגזרים מהם בכמויות אפר הפחם, עלה הצורך לעדכן את תוכנית האב על פיה פועלת מנהלת אפר הפחם. להמשך קריאה

לוגו המנהלת

עלות תועלת אפר בחקלאות

בחישוב הערך הכלכלי של השימוש באפר בייצוב בוצת שפכים ליעוד חקלאי נמצא כי התועלת למשק במונחי היבול וההשפעות על הקרקע והסביבה עולה למעלה מפי 10 על העלות להמשך הכתבה

ניצול חוזר אפר פחם

עקב בצד אגודל – בחובת הזהירות

בהנחיית משרדי הגנת הסביבה, הבריאות והחקלאות יבוצע מעקב רב שנתי של יישום במס"א בחקלאות, במטרה לוודא כי הממצאים החיוביים שהתקבלו במחקר ובניסויי השדה של מכון וולקני נשמרים ביישום מסחרי בטווח הארוך להמשך הכתבה

ניצול חוזר אפר פחם

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר הפחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית בשיתוף משרדי איכות הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי לפתרון בעיית האפר המצטבר בתחנות הכח הפחמיות.
אבק סלילה אפיון כימי בטון תקנים מילוי מתכות פלסטיק
צמנט רדיואקטיביות טיוב קרקע מפרטים מצע גידול מדריכים גלרית תמונות אפיון הנדסי עלוני מידע
מפת אתר | אפר הפחם | שימושים | סביבה | מידע ללקוח | מידע כללי | מנהלת | מה חדש | צור קשר |