מנהלת אפר הפחם
גליון מס' 11  |   אפריל  2009  

אפריתון

1   משולחן העורך

לכל "ידידי האפר" באשר הם.

בפריחת אביב תשס"ט גם אנחנו מנסים לתרום את חלקנו, בתקווה לפרי בעיתו.

בשנת 2009 נשאף להוסיף נדבך לביסוס התשתית המקצועית, הסביבתית והטכנולוגית, לשימושי אפר הפחם, בתוכנית שאת עיקריה פירטנו לעיונכם.

שנת 2008, על אף אתגריה החריגים, מסתמנת בדיעבד בסקירת שימושיה כשנת עסקים כרגיל, שירבו כמותה אחריה. אולם, ערים לתהפוכות הזמן ולצרכים המתרחבים איתו, אנו ממשיכים לשקוד על פיתוח מגוון שימושים חליפיים להבטחת פתרון מלא ויציב לאפר הפחם לעתיד לבוא.

אף שהוכח כבר כי אפר פחם מרחף המשמש מילוי מבני בסלילת כבישים מתאים לקטגוריה "אדיש" (Inert) סביבתית בקריטריון האירופי, איננו מותירים זנב ספק גם באחרון המבחנים – חקירת מקור בורון המופיע בתשטיפי חלקת ניטור נגר בסוללת אפר מרחף.

לספריית המנהלת צירפנו לאחרונה דו"חות מחקר על התועלת הסביבתית הגלומה באפר כמקבע חומרים מסוכנים, אף רדיואקטיביים רחמנא לצלן, בפסולות תעשייתיות.

נשתף אתכם בתקוות המתחילים מבראשית, בנטיעות הצלה של עצי חורש בידי הקרן הקיימת לישראל.

ובקצרה נשוב ונבשר כי האפר, כחיים עצמם, ממשיך לזרום ולהעמיד בפנינו אתגרים והזדמנויות, חדשות לבקרים.

בברכת "אפר תמיד", גם בחג חירותנו, ואולי דווקא – כי ניצול אפר בשימושים מועילים מאפשר להישען על פחם בייצור חשמל, שמשמעו חרות אנרגטית למשק המדינה. ובחירות זו נתברך.

עמרי לולב

  2 להתחיל מבראשית

קרן קיימת לישראל המעתיקה עצי חורש שנגזר דינם לעקירה לבית גידול חדש בגבעה סלעית חשופה בשולי בקעת בית נקופה, עורכת ניסוי שימוש בתערובת אפר פחם תחתית גס, המתקבל בניפוי אפר תחתית גולמי ע"י חברת מצעים חקלאיים, וקומפוסט דלילה של חברת שחם כמצע גידול לעצים. אפר התחתית משמש קרקע מלאכותית המותאמת באופן מיטבי, בעזרת התוספים האורגניים, לצרכי הצמח ומאפשרת לעצים המכים שורש מחדש סביבה קולטת ידידותית.


מתחילים בבור בסלע


מוסיפים מצע ביד דואגת


מאחלים קליטה טובה


ומחכים ... שביער הזה דובים יהלכו

3 קדימה צעד
סקירת עיקרי פעולות 2008 ותוכנית 2009

במהלך שנת העבודה 2008 התמקדה המנהלת בביסוס התשתית המקצועית לתנאים הסביבתיים של יישומי אפר הפחם ובהשבחת טכנולוגיות השימוש במגוון היישומים. העבודה בשנת 2009 תמשיך תהליכים אלה הן למיסוד התנאים הסביבתיים והן למיצוי התועלת בשימושים קיימים ולפיתוח חדשים כתשובה לאתגר הרחבת ייצור האפר בעתיד. להלן סקירת עיקריה:

א. שדרוג ההנחיות הסביבתיות ליישומי אפר פחם בתנאים המשקפים את הערכות הסיכונים המציאותיות והמיועדים לאפשר מיצוי התועלת בשימושים במבחן הזהירות המונעת.

  • ביישומי תשתיות וסלילה – אפיון אפר מרחף המשמש חומר מילוי מבני בסוללות כביש כמונולית אינרטי לסביבה וקביעת מבחן לבקרת התאמת האפר להגדרה זו.

  • ביישומי בנייה – ביסוס תקן הקרינה ממוצרי בנייה על יסודות סבירים ומציאותיים ושיטות תקפות והדירות, במטרה להבטיח באופן מבוקר יישום ודאי של השימוש באפר בבנייה כאחד חומרי הגלם המקומיים, כמקובל בכל עולם.

  • בתנאי גהות תעסוקתית וסביבתית – הגדרת אבק אפר פחם מרחף בקטגוריה "אבק מטריד" (nuisance dust) כמקובל במדינות אירופה או בהתאמה עם קטגוריית הסיכון המוגדרת על פי ה- ACGIH בארה"ב עבור "חלקיקים בלתי מסווגים" או לפי קטגוריה אחרת שתהיה בתחום שבין אבק מזיק ואבק מטריד, אם יסתבר שיש הצדקה לכך.

ב. פיתוח ומיסוד שימושים במגוון יישומים באמצעות הרחבת בסיס הידע, בהתמודדות עם סוגיות טכנולוגיות ובפרסום והפצת ממצאי עבודות.

  • בבנייה – שיפור מקדם ההחלפה (ערך k) בין צמנט לאפר בתערובות בטון בכפוף לדרישות קיים של חוקת הבטון ובתלות באיכות האפר. הערכות לשינויים באיכות האפר כתוצאה מהפעלת מתקנים להדחת תחמוצות חנקן מגזי הפליטה בתחנות הכח.

  • בתשתיות – מפרט ייצוב דרכי עפר בעזרת אפר תחתית וסיד. שילוב השימוש באפר מרחף כמלאן בתערובות אספלט בתקינה ובמפרטי מע"צ.

  • בתעשייה – ניצול התכונה הפוצולנית של האפר המרחף לקיבוע פסולת רדיואקטיבית בעוצמה נמוכה.

  • בחקלאות – שיפור תכונות קרקעות. יישום בוצת שפכים מיוצבת באפר מרחף ובסיד כתוסף לקרקע. הרחבת השימוש באפר כמצע גידול צמחים וכרפד לבעלי חיים והשלמת הרישוי הבריאותי ביישומים אלה.

לעיון בסקירה מפורטת של הפעולות העיקריות
לעיון בעקרונות לתוכנית 2009

4 עובר ושב
תנועות אפר פחם, ייצור ושימוש, בשנת 2008

שנת 2008 מאופיינת הן בצד גורמי הייצור והן בצד יעדי השימוש ב"עסקים כרגיל":

ייצור האפר

(1,100,000 טונות מרחף, 130,000 טונות תחתית), נגזר מסל פחמים בעל כ-10% אפר, שהתקבל משריפת כ-13 מיליון טונות פחם, בתחנות הכח אשר הפיקו 65% מייצור החשמל. מציאות זו תשרור יש להניח גם ב-2009, בשינויים קלים לכל היותר, על אף תהפוכות הכלכלה ויחסי מחירי הדלקים, מסיבות המאפיינות את מערכות אספקת הדלקים (יציבות וזמינות מקורות הפחם ותשתית השינוע) והייצור (יתרונות מערכתיים וכלכליים בהינתן תשתית קיימת לייצור חשמל לביקוש בסיס בתחנות כח פחמיות).

יישום אפר בשימושיו

אפר מרחף – רובו ככולו בתעשיית הבנייה: 59% בייצור צמנט, הן כחומר גלם המחליף חרסית בייצור קלינקר והן כמוסף לצמנט בטחינת הקלינקר; 40% כמוסף ישיר המחליף צמנט וחול בתערובות בטון; 1% כמלאן פוצולני במוצרי בנייה.


אפר תחתית – מרביתו כחומר מילוי מבני בתשתיות או כמחליף חול במעטפת מתקנים תת קרקעיים; שליש כחומר גלם בייצור קלינקר; 10% כמצע מחליף טוף בגידול צמחים ובגינון וכן כרפד בעלי חיים; 3% כמחליף חול במוצרי בנייה.


אולם גם ב"עסקים כרגיל", אף שיש בהם בתקופתנו רבת אי הודאות עדות ליסודות עשויים היטב, אסור לנו לנוח על הזרים אלא להתכונן לאתגרים שיביא איתו הזמן, הן בשינויים משקיים והן בהרחבת ייצור האפר עם הקמת תחנות כח פחמיות נוספות בעתיד, ולשקוד על פיתוח שימושים חדשים.

 

5 למה מה בורון?
השלמת ניטור נגר בסוללת אפר מרחף בכביש ג'סר א-זרקא

הערכת ריכוזי יסודות קורט מזהמים בתשטיפי מי גשמים הניגרים על פני אפר פחם מרחף במדרון סוללת כביש, בביצוע דר' מני בן-חור מהמכון למדעי הקרקע, המים והסביבה במרכז וולקני לחקר החקלאות.

תקציר תיאור הניטור

סוללת אפר הפחם בכביש הגישה לגשר הכניסה הצפונית לג'סר א-זרקא הוקמה לפני 10 שנים ומשמשת מאז אתר מעקב ומבחן להתנהגות הסביבתית של אפר מרחף, המעובד בתנאי מפרט סלילה ומהווה גרעין מבני בסוללת כביש.

ניטור מי נגר שבוצע בסוללה בחורף 2008 (אפריתון 9, סעיף 3 – חיים עם הסביבה) אישש את ההערכות שהתגבשו במעקב הרב שנתי כי אפר פחם מרחף המיושם כחומר מילוי מבני מורטב ומהודק בסוללת כביש ובתשתיות מתנהג כמונולית אינרטי לסביבה במונחי הקריטריונים בתקנים האירופיים.

עם זאת, ריכוז הבורון נמצא גבוה יחסית (אף כי נמוך במונחים מוחלטים) בתשטיפי נגר חלקת האפר בהשוואה לנגר חלקת ביקורת מקרקע מילוי טבעית. ניטור 2009 אמור להתמודד עם השאלה על מקור יתר הבורון בחלקת האפר. יש להבהיר כי השאלה הינה בעלת ערך מדעי בלבד ונטולת משמעות סביבתית מעשית, הואיל וריכוז הבורון שנמצא במי הנגר זניח. אולם בשל תכונותיו הייחודיות מענין הבורון כאינדיקטור לחקירת מנגנוני שטיפת יסודות מהאפר בכלל. תוספת המידע תבסס את הבנת התהליכים המתרחשים במישור המגע בין סוללת האפר והסביבה.

לעיון בדברי הסבר מורחבים

6 ממדף הספרים
טיפול בפסולות מסוכנות בעזרת אפר מרחף

לאחרונה התעשרה ספריית המנהלת בדו"חות מחקר על השימוש באפר מרחף לטיפול בפסולות מסוכנות כפתרון המבטל לחלוטין את הסיכון הגלום בהן לזיהום הסביבה.

סתירה וקיבוע פסולות תעשייתיות חומציות

מחקר לתואר דוקטור לפילוסופיה של דר' אלי לדרמן באוניברסיטת בן גוריון בהנחיית פרופ' איתמר פלאי מהמחלקה לגיאולוגיה סביבתית ופרופ' חיים כהן מהמחלקה לכימיה. מתכות רעילות המצויות בפסולות חומציות הנוצרות במפעל פז שמנים ובמפעל הדשנים חיפה כימיקלים דרום עברו סתירה וקיבוע בעזרת אפר פחם ממקור דרום אפריקאי והפכו מחומרים מסוכנים לפסולות ברות השבה ידידותית לסביבה. לאפר הנוצר בישראל מפחם ביטומני דל גופרית תכונות של ריאגנט כימי יעיל לנטרול פסולות בעלות חומציות גבוהה. תוצרי הקיבוע נבחנו כמחליפי חול בתערובות בטון והוכחו כחומרים שאין בהם כל סיכון לסביבה, המאפשרים בניצולם המועיל, בנוסף לתרומתם הסביבתית, חסכון ניכר בעלויות הכרוכות בסילוק הפסולות כחומ"ס באתרים יעודיים.

לעיון בתקציר המחקר
המעוניינים מוזמנים לעיין בדו"ח המחקר המלא בספריית המנהלת

קיבוע פסולות רדיואקטיביות בעוצמה נמוכה

מחקר היתכנות בהנחיית פרופ' חיים כהן במחלקה לכימיה במרכז האוניברסיטאי אריאל בהשתתפות רועי ניר ליברמן וגיורא שגב (אפריתון 7, סעיף 4 – האפר להגנת הסביבה). רדינוקלידים משלושה סוגים – אקטינידים, סטרונציום 90 וצזיום 137, נבחנו באמצעות סימולנטים מתאימים בתערובות עם אפר מרחף ממקורות דרום אפריקאי וקולומביאני. נמצא כי שני סוגי האפר יעילים לקיבוע של אקטינידים כחומרים קשי תמס; קיבוע סטרונציום מתקבל בשיקוע מלח בהוספת יוני קרבונט; יוני צזיום נקשרים לאפר במנגנון של החלפת קטיונים וביעילות רבה יותר באפר הקולומביאני.

לעיון בדו"ח המחקר

7 בקצרה - תשתיות תת קרקעיות

חברת מצעים חקלאיים מספקת אפר תחתית כמעטפת צנרת תת קרקעית לביוב ומים בפרויקטים אחדים: קווי ביוב ניר עם – שדרות ובקעת אונו, צנרת השקיית קולחים בשדות לכיש, קווי מים בבית שאן.

8 ארכיון אפריתון

העיתון המקוון, המופץ ע"י מנהלת אפר הפחם מעת לעת, מספק מידע על חידושים ומגמות פיתוח בתחום שימושי אפר הפחם בארץ ובעולם ומדווח על פעולות המנהלת ועל מחקרים המתבצעים ביוזמתה לקידום ניצול מועיל של אפר פחם כמשאב התורם לפיתוח משקי בר-קיימא

כניסה לארכיון

יצירת קשר

·
מנהלת אפר הפחם
· רח' לינקולן 20, תל-אביב 67134
· טלפון: 03-6257000
· פקס': 03-6257001
·
דוא"ל: coalash@ncsc.co.il 
· אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר פחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית (לימים המשרד לתשתיות לאומיות) בשיתוף משרדי איכות (הגנת) הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי במחזור מועיל וידידותי לסביבה של האפר הנוצר בתחנות הכח הפחמיות.

אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

זכויות יוצרים © מנהלת אפר הפחם

להסרה מרשימה זו - לחצו כאן | להוספה לרשימת התפוצה - לחצו כאן