מנהלת אפר הפחם

אפריתון

גליון מס' 20 | פברואר 2012

2  משוב-אפר

ברוכים הבאים לבמת הדיונים של מנהלת אפר הפחם. המבקרים באתר מוזמנים לקחת חלק בדיונים המתנהלים ע"י המנהלת בסוגיות המרכזיות של פעילותה ולהשתתף בעיצוב וגיבוש עמדתה בשאלות אלה.

באמצעות התייחסות למסמכים המוצגים באתר יוכלו המשתתפים לתרום לתהליך שיקול הדעת וקבלת ההחלטות בהיבטים מקצועיים וציבוריים הכרוכים בניצול מיטבי של אפר הפחם לתועלת המשק והחברה.

1 משולחן העורך

לכל "ידידי האפר" באשר הם,

בגליון העשרים אנחנו מבקשים מכם, ידידינו מכבר, לשנות את מיקומכם מעמדת הצופים הסבילים לשותפים פעילים בתהליך גיבוש מדיניות פיתוח שימושי אפר הפחם לתועלת המשק והחברה. למטרה זו הקמנו במת דיון "משוב-אפר" המאפשרת לכם להציג את עמדתכם בסוגיות שעומדות על הפרק.

והנה הראשונה: לאחרונה השלימה המנהלת, בעזרת הצוות המקצועי-מדעי (מזהמים), ניסוח הצעת תנאים סביבתיים לשימושי אפר פחם ביישומי קרקע - סלילה, תשתיות וחקלאות, האמורה לשדרג את התנאים הקיימים מאז נקבעו ע"י המשרד להגנת הסביבה לפני למעלה מעשור.

התנאים הקיימים התבססו על הנחות מחמירות של התנהגות האפר בסביבתו - המסה מרבית של המזהמים באפר ושטיפתם במלואה לקרקע, מעברם המיידי בקרקע והצטברותם במי תהום במלוא פוטנציאל הכמות של האפר המיושם בשימוש נתון. הנחות אלו, המחמירות בעליל לדעת כל המומחים, היו בלתי נמנעות, במצוות הזהירות המונעת, במצב הידע שהיה בידינו בעת ניסוח התנאים המקוריים. ואמנם כל הפרויקטים הגדולים בסלילת כבישים, בהיקף מיליוני טונות, בוצעו עד כה בכפוף לתנאים מחמירים אלה.
ההצעה הנוכחית, המסתמכת על מחקרי המנהלת ועל לקחים מדיונים מקצועיים שקיימה עם מומחים מובילים מהארץ ומהעולם מאז הקמתה, הן על מאפייני האפר עצמו והן על ההשפעות ההדדיות שבינו לסביבתו, משקפת נכון יותר את הסיכונים הסביבתיים האמיתיים הגלומים בשימושים אלה מחד גיסא ופותחת מרחב תמרון רחב יותר ליישומיהם, לתועלת המשק והסביבה, מאידך גיסא.

ההצעה תידון לפרטיה, טרם הגשתה לאישור המשרד להגנת הסביבה, במושב השלישי של הסדנה הבינלאומית על ההיבטים הסביבתיים של שימושי אפר פחם, אשר יכונס בסוף 2012 בהמשך לקודמיו מהשנים 2005 ו-2009. אולם קודם לכן אנחנו מבקשים את התייחסותכם, ככל שתיאותו להיענות להזמנתנו להיכנס בשער "משוב-אפר" או דרך שערי המשנה בגיליון זה. להשתתפות בדיון אנא עקבו אחר ההנחיות בדף השער.

זה הזמן והמקום להודות לשותפים נאמנים בעבודת הצוות המקצועי-מדעי (מזהמים), תלמידי חכמים ומורים, מן הארץ ומהעולם, התורמים שנים רבות מידענותם המעמיקה ומהבנתם רחבת האופקים לעבודת הצוות בהיגוי המחקרים, בפרשנות ממצאיהם ובניסוח לקחיהם בתורת השימוש הסביבתי של אפר פחם.

וכדרכנו נמשיך ונברך ב"אפר תמיד" את המבקשים להתברך בו.

עמרי לולב

3 עולים מדרגה

תנאים סביבתיים משודרגים לשימושי אפר פחם ביישומי קרקע - סלילה, תשתיות וחקלאות

מערכת תנאים, מגבלות ונהלי בחינה ורישוי בתלות במאפייני האפר, במאפייני היישום ובמאפייני הסביבה.

בבסיס התנאים עומדים ממצאי המחקרים שבוצעו ביוזמת המנהלת ובהיגוי הצוות המקצועי-מדעי (מזהמים) במוסדות מחקר בארץ ובעולם והתובנות הנובעות מהם באשר לאפיון הסיכונים הסביבתיים הגלומים בחשיפת הסביבה למזהמים באפר הפחם ולהערכתם.

ככלל מבחינים התנאים בין אזורי יישום אפר לפי מידת רגישות מי התהום, הקרקע והצמחייה להשפעות הסביבה, ובצד תנאי ברירת מחדל מחמירים יחסית, בהתאם לממצאי המחקר, מאפשרים הערכה סביבתית מקומית בעזרת כלים אנליטיים שפותחו במסגרת המחקר.

מסמך מבוא להצעת התנאים סוקר את עיקרי ממצאי המחקרים בהיבטי החשיפה השונים ביישומי הקרקע - יסודות קורט, קרינה מייננת ואבק.

שער הדיון במסמך "שדרוג התנאים הסביבתיים לשימושי אפר פחם בקרקע"

מערך התנאים הסביבתיים כולל את הפרקים הבאים:

בכל פרק מפורטים התנאים הקיימים והמוצעים וניתן לעיין בו במסמכי רקע מדיוני הצוות המקצועי-מדעי במושב דצמבר 2009 של הסדנה הבינלאומית על ההיבטים הסביבתיים של שימושי אפר פחם.

4 חתום ונעול

תנאים סביבתיים ליישומי אפר פחם בסלילה ובתשתיות

התנאים הסביבתיים ליישומי אפר בסלילה ובתשתיות מבחינים בין אפר מרחף לאפר תחתית ובין רמות הרגישות של מי התהום באזור היישום. בעוד שהתנאים הנוכחיים מאפשרים שימוש באפר מרחף ללא מגבלות באזורי רגישות ג' בלבד ומחייבים הערכה הידרוגיאולוגית נקודתית בכל אתר באזורים האחרים, התנאים המשודרגים קובעים תנאי סף באזורי הרגישות הגבוהה יותר ומבחינים בין היישומים - מילוי מבני בסוללות כביש, טיוב קרקע לתשתית ומילוי בתשתיות. התנאים לאפר תחתית מקלים כמובן מאלה של האפר המרחף.

שער הדיון במסמך "תנאים סביבתיים ליישומי אפר בסלילה ובתשתיות"

5 במגע אינטימי

תנאים סביבתיים ליישומי אפר פחם בחקלאות

התנאים הסביבתיים ליישומי אפר פחם בחקלאות מבחינים בין אפר מרחף המשמש להשבחת קרקע לאפר תחתית המשמש כמצע גידול צמחים. בעוד שהתנאים הקיימים מחייבים חקירה נקודתית של השפעת כל יישום הן על הסביבה והן על התוצרת החקלאית, התנאים המשודרגים לאפר מרחף קובעים תנאי סף בהסתמך על נוסחת מסיסות בתנאי סביבה ידועים שפותחה למטרה זו. בכל מקרה נדרש אישור רשות המזון ביישום אפר בגידולים למאכל אדם.

שער הדיון במסמך "תנאים סביבתיים ליישומי אפר בחקלאות"

6 שמוני נוטרה

נוהל ניטור יסודות קורט באפר פחם

נוהל הניטור הנוכחי מתבסס על שיטת הבדיקה TCLP של EPA הבוחן את מסיסות יסודות הקורט בסביבה חומצית. נוהל הניטור המשודרג מתבסס על פרוצדורות הבדיקה הנקוטות בדירקטיבות האירופיות הבוחנות את מסיסות היסודות במים מזוקקים המדמים טוב יותר את הסביבה הטבעית המאפיינת את ישראל. כמו כן מבחינים הנהלים באופי היישום ובאפיון סביבתו.

שער הדיון במסמך "נוהל ניטור יסודות קורט באפר פחם"

7 מתחת לסף

ערכים מרביים ליסודות קורט

רשימת הערכים המרביים המותרים ליסודות קורט בתשטיפי אפר בקריטריון "אפר בר שימוש" בתנאים הקיימים, הומרה בקריטריון משוכלל "שימושי ייעודי" של ערכים מרביים תלויי יישום. הקריטריון מתחשב בהתנהגות השונה של האפר ובסיכון הנגזר ממנה בסביבה בעלת אפיון שונה ובהשפעת שיטת עיבוד האפר ויישומו.

שער הדיון במסמך "ערכים מרביים ליסודות קורט"

8 שלמי תודה

לחוקרים ומומחים, שותפים רבי זכויות בתרומה מקצועית לעריכת התנאים הסביבתיים במסגרת הצוות המקצועי-מדעי (מזהמים) של המנהלת

מהארץ
פרופ' יורם אבנימלך, המשרד להגנת הסביבה
דר' ישעיהו בראור, המשרד להגנת הסביבה
יועץ דויטש, המכון הגיאולוגי
דר' נדיה טויטש, המכון הגיאולוגי
פרופ' אורי מינגלגרין, מרכז וולקני לחקר החקלאות
דר' אריאל מצגר, חברת החשמל
אילן נסים, המשרד להגנת הסביבה
דר' יעקב נתן, המכון הגיאולוגי
פרופ' רמי קרן, מרכז וולקני לחקר החקלאות
גיא רשף, נציבות המים
דר' אלי שטרן, המשרד להגנת הסביבה
דן שריקי, מנהלת אפר הפחם

From abroad
Dr. Ruud Meij
, KEMA, The Netherlands
Dr. Hans Joachim Feuerborn, ECOBA, European Community, Germany
Dr. Robert Finkelman, USGS, United States
Dr. Hans van der Sloot, ECN, The Netherlands

ולחוקרים שמעבודתם נגזר ידע חיוני על ההשפעות הסביבתיות של שימושי האפר בקרקע

דר' מני בן-חור וחובריו, מרכז וולקני לחקר החקלאות
פרופ' יונה חן וחובריו, הפקולטה לחקלאות, המזון ואיכות הסביבה, האוניברסיטה העברית
גוסטבו חקין וחובריו, המרכז למחקר גרעיני שורק
פרופ' ישראלה רבינא וחובריה, הפקולטה להנדסה חקלאית, הטכניון
דר' פנחס פיין וחובריו, מרכז וולקני לחקר החקלאות
דר' אשר פרדו, אוניברסיטת תל אביב
דר' ז'אן קוך, המרכז למחקר גרעיני שורק

אוגדן

ספריית עלוני המידע מציגה את עולם אפר הפחם על כל רבדיו - מייצורו בתחנות הכח ועד ניצולו המועיל במגוון היישומים - בדברי הסבר קצרים שווים לכל נפש, בתמונה וצבע ובאיורים מאירי עיניים, על היבטיו הסביבתיים, הטכנולוגיים והכלכליים.
ניתן לקבל את העלונים באוגדן שהופק במיוחד למטרה זו. המעוניינים מוזמנים לפנות למזכירות המנהלת באמצעות "צור קשר" באתר ולציין פרטי קשר מלאים למשלוח.

 

ארכיון

העיתון המקוון, המופץ ע"י מנהלת אפר הפחם מעת לעת, מספק מידע על חידושים ומגמות פיתוח בתחום שימושי אפר הפחם בארץ ובעולם ומדווח על פעולות המנהלת ועל מחקרים המתבצעים ביוזמתה לקידום ניצול מועיל של אפר פחם כמשאב התורם לפיתוח משקי בר-קיימא.
 

כניסה לאוגדן

 

כניסה לארכיון

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר פחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית (לימים המשרד לתשתיות לאומיות) בשיתוף משרדי איכות (הגנת) הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי במחזור מועיל וידידותי לסביבה של האפר הנוצר בתחנות הכח הפחמיות.

אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

יצירת קשר

·
מנהלת אפר הפחם
· רח' לינקולן 20, תל-אביב 67134
· טלפון: 03-6257000
· פקס': 03-6257001
·
דוא"ל: coalash@ncsc.co.il
· אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

זכויות יוצרים © מנהלת אפר הפחם