מנהלת אפר הפחם

אפריתון

גליון מס' 21 | יוני 2012

2  והפלפל - עוד יותר ירוק אפילו ...

בתצפית מתמשכת רב שנתית במו"פ בקעת הירדן (אפריתון 6, אוקטובר 2007, סעיף 2 – פיתוח שימושים) הוכח כי אפר פחם תחתית גס לאחר ניפוי גרגריו הדקים, ארוז בשרוול עשוי אריג, מהווה מצע איכותי לפלפל, מגידולי היצוא העקריים, המומלץ בהשוואה למצעים הנפוצים האחרים.

הדו"ח במספריו, ומראה העיניים בצבעיו, ידברו אומר...

והיה כעץ שתול ...

... אשר פריו יתן.

1 משולחן העורך

לכל "ידידי האפר" באשר הם,

בפתח העשור השלישי לאפריתון, במהדורה ה- 21 לספירתו, ממשיכה המנהלת לדווח על מגוון פעולותיה לקידום הידע הנדרש לניצול מיטבי של אפר הפחם לתועלת החברה והמשק וליישום שימושיו בפיתוח בר קיימא:

עם זאת מודעת המנהלת לכך שעסקיה אינם עוד כשהיו וכי נפל דבר בתהליך קבלת ההחלטות במשק החשמל. השינויים מרחיקי הלכת בהרכב העתידי של סל מקורות האנרגיה לייצור חשמל והקטנת חלקו היחסי המתוכנן של הפחם בסל זה לשיעור 40% ממנו ואולי אף פחות, מחייבים את המנהלת לבחון את עקרונות הפיתוח של פעולתה ואת תוכנית האב הנגזרת מהם.

צמצום שיעור הגידול בכמויות האפר הצפויות בהשוואה להנחות הטווח הארוך שהיוו בסיס לתוכניות עד כה, על אחת כמה הקטנת כמות האפר הזמינה כצפוי, לדעת מומחים אחדים, בשנים הראשונות שלאחר התחברות והזרמת הגז משדה תמר, יגדילו את הפער הקיים כבר היום בין הביקוש להיצע. לכאורה - התפתחות חיובית מנקודת המבט של תחנות הכח, התורמת לאמינות מערך פינוי האפר. למעשה - מצב המאתגר הן את מדיניות גיוון היעדים והן את ההערכות למצבי משבר משקיים, מצד הייצור (היצע עודף כתוצאה מהפעלה מוגברת של יחידות כח בפחם בהעדר אספקת גז) ומצד השימוש (ביקוש חסר כתוצאה משפל ביעדי האפר העקריים בענפי הבנייה) כאחת.

בתוכנית האב המעודכנת יהיה על המנהלת לגבש עקרונות מושכלים המאזנים בין מטרות סותרות לכאורה במצבי "עסקים כרגיל" ו"עסקים במשבר". לכשתושלם התוכנית תציג אותה המנהלת לתגובות הציבור באתר הדיונים שלה "משוב אפר".

ובינתיים... נציין כמנהגנו תמיד, כי האפר, כחיים עצמם, ממשיך לזרום ולהעמיד בפנינו אתגרים והזדמנויות – אחת מהן באסם הירקות בערבה המתפתח והולך.

לקראת קיץ נאחל כי 'עין החשמל' לא תחסר וגם כי 'אפר תמיד' יהיה.

עמרי לולב

3 מאלפא עד גמא

השפעת מקור אפר הפחם על הפחתת שפיעת רדון מבטון

בדיקות מבחן של שפיעת רדון מבטון בתלות במקור האפר, בביצוע מעבדת NRG בהולנד, לבקרה השוואתית של הבדיקות המתבצעות במקביל בממ"ג-שורק.

בני אדם נחשפים לקרינה מייננת מתמשכת ממוצרי בנייה בשני ערוצים – לקרינת גמא בחשיפה חיצונית ולקרינת אלפא בחשיפה פנימית, באמצעות מערכת הנשימה, מהתפרקות הרדון ובנותיו. החשיפה הפנימית נחשבת מסוכנת מהחיצונית והיא מורכבת יותר למדידה. ת.י. 5098 – תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה, קובע שיטת מדידה ומגבלות לחשיפה בשני הערוצים.

על פי מחקרים שנערכו בעולם ובישראל, הוספת אפר פחם לבטון מפחיתה את שפיעת הרדון מהבטון. תופעה זו קבלה לאחרונה אישוש במחקר מקיף שנערך ע"י צוות חוקרים משותף מהטכניון וממ"ג-שורק ובדיקות מקבילות שבוצעו במעבדת NRG בהולנד.

בסקירה שיטתית חוקרת המנהלת את השפעת האפר ממקורות הפחם למיניהם, השונים זה מזה בתכונותיהם, על החשיפה לקרינה מבטון ובעיקר על שפיעת הרדון (אפריתון 18, אוקטובר 2011, סעיף 5 – מחסום לרדון). במקביל בוחנת המנהלת את ממצאי בדיקות הרדון הנערכות בשיטה הישראלית בהשוואה לממצאי מעבדת NRG בהולנד הבודקת את מדדי הקרינה בשיטות התקן ההולנדי (אפריתון 16, דצמבר 2010, סעיף 5 – במבחן הולנדי).

לתיאור מורחב של העבודה

4 במבט לאחור ... לאשר היה בשנת 2011

תנועות אפר פחם, ייצור ושימוש, בשנת 2011

שנת 2011 התאפיינה בשגרת ייצור כקודמותיה זה 6 שנים. בצד השימושים התבסס שינוי שתחילתו בשנת 2010.

ייצור האפר

ייצור 1,050,000 טונות אפר מרחף, 150,000 טונות אפר תחתית, נגזר מסל פחמים בעל כ-10% אפר, שהתקבל משריפת 12 מיליון טונות פחם.

צפוי שרמת ייצור האפר לא תפחת ואולי אף תגדל בשנתיים הקרובות בשיעור עד כדי 25%, עד להגעת גז טבעי ממאגר תמר שתפחית את חלקו של הפחם בייצור החשמל.

יישום אפר בשימושיו

אפר מרחף - רובו ככולו בתעשיית הבנייה: 52% בייצור צמנט, הן כחומר גלם המחליף חרסית בייצור קלינקר והן כמוסף לצמנט בטחינת הקלינקר; 46% כמוסף ישיר המחליף צמנט וחול בתערובות בטון; 2% בשימושים אחרים (מוצרי בנייה, אספלט, ייצוב שפכים). כ-100,000 טון ששמשו בעבר למטרת תשתית נוצלו בשימוש חוזר כח"ג לייצור קלינקר לצמנט.

אפר תחתית – בהמשך למגמה שהחלה בשנת 2009 מנוצל רובו, כ- 75%, כח"ג בייצור קלינקר; השאר נוצל כמצע גידול צמחים, כמעטפת מתקנים תת-קרקעיים וכאגרגט דק במוצרי בנייה.

ככל שניתן להעריך את הצפוי תישמר גם בשנת 2012 יציבות יעדי האפר הקבועים, אולם שימושים אחרים יתעצמו וילכו עם הזמן:

  • ייצוב בוצת השפד"ן בעזרת אפר מרחף ליעודים חקלאיים ואחרים.
  • שימוש באפר תחתית מנופה דק כמחליף חלקי לחול במוצרי בנייה.
  • שימוש באפר תחתית מנופה גס כמצע גידול צמחים.

5 ו... קדימה צעד – לשנת 2012

סקירת עיקרי פעולות 2011 ותוכנית 2012.

בשנת העבודה 2011 נמשך קידום תהליכי פיתוח ארוכי טווח. בכללם פיתוח טכנולוגיות שימוש חדשות הצופנות סיכוי לגיוון יעדים בעתיד.

תוכנית העבודה של המנהלת בשנת 2012 מתפרסת בכיווני המחקר והפיתוח האמורים לסייע בהעשרה ובביסוס מגוון אפשרויות השימוש באפר לניצול מועיל ומלא שלו בסביבה טכנולוגית, כלכלית ואקולוגית משתנה. בכלל זה מתמודדת התוכנית עם התחזיות לצמצום משמעותי בכמות האפר הצפויה בהשוואה להערכות הקודמות עקב מעבר לסל דלקים לייצור חשמל המבוסס בעיקרו על גז טבעי. במסגרת זו עורכת המנהלת בחינה חוזרת של תוכנית האב המיועדת להבטיח ניצול יעיל ורציף של אפר בשגרה ובמצבי חירום כאחת.

להלן עיקרי התכנית:

א. היבטים סביבתיים של שימושי אפר פחם

  • השלמת גיבוש הצעת שדרוג ההנחיות הסביבתיות ליישומי אפר פחם בקרקע (סלילה, תשתיות וחקלאות) בתנאים המשקפים את הערכות הסיכונים המציאותיות והמיועדים לאפשר מיצוי התועלת בשימושים אלה במבחן הזהירות המונעת. ההצעה שתוארה לפרטיה באפריתון 20 (פברואר 2012) הועלתה לאתר המנהלת במדור חדש "משוב אפר" במתכונת המאפשרת לציבור תגובה בהתייחסות פרטנית לכל מרכיביה. ההצעה וביסוסה המקצועי יידונו במפגש השלישי של הסדנה הבינלאומית "היבטים סביבתיים של שימושי אפר פחם" האמורה להתכנס בדצמבר 2012.
  • בחינת פוטנציאל שטיפת מזהמים מאפר מרחף המשמש כתוסף בתערובות צמנטיות בייעודי תת הקרקע (בחנ"מ – CLSM וגראוט). ממצאי המחקר, המתמקד בתערובות עתירות אפר בעל מוליכות מים גבוהה יחסית, יסייעו בהערכת האומדן המרבי של שטיפת מזהמים מתערובות בטון-אפר נפוצות בהתאמה למדיניות הבקרה הסביבתית העדכנית באירופה.
  • מיפוי מקורות האפר (הפחם) במדד ההשפעה על ריכוזי יסודות רדיואקטיביים בבטון בכלל ועל שפיעת הרדון בפרט, במחקר המתבצע מקביל במעבדות בישראל ובהולנד (תיאור המחקר במהדורת אפריתון זו – סעיף 3, מאלפא עד גמא).

ב. פיתוח ומיסוד שימושים

  • בבנייה – בחינה מעמיקה של מדדים ליעילות האפר כמוסף פוצולני התורם לאיכות בטון, בתלות באיכות האפר ובסוג הצמנט. הערכה של תרומה נלווית של האפר להפחתת פליטת CO2 בהחלפת צמנט בתערובות הבטון.
  • בסלילה – קידום ניסוי שימוש באפר תחתית דק כמחליף חלקי לחול ולמלאן בתערובת אספלט לסלילה, בהתבסס על ממצאי עבודת מעבדה.
  • בחקלאות – יישום בוצת שפכים מיוצבת באפר מרחף ובסיד (במס"א) כתוסף לקרקע בעל ערך מוסף לדישון ולהדברת מחלות. הרחבת השימוש באפר תחתית כמצע גידול צמחים והשלמת הרישוי הבריאותי בגידול פירות על מצע זה.
  • בשירותים סביבתיים - משאוב בוצות שפכים תעשייתיות בעזרת אפר מרחף בשימושי הנדסה אזרחית. טיהור מים באגנים ירוקים בעזרת אפר תחתית.

לעיון בסקירה מפורטת של הפעולות העיקריות
לעיון בעקרונות לתוכנית 2012

6 בקצרה - מניסוי ליישום

הקרן הקיימת לישראל בשיתוף מו"פ ערבה תיכונה וצפונית החליטו להכיר במצעית (אפר פחם תחתית מנופה גס) כמצע גידול צמחים קביל בפיתוח חלקות חדשות בישובי הערבה. במקביל נמשכת תצפית משק מודל (אפריתון 17, אפריל 2011, סעיף 6 – מודל לפלפל) לאופטימיזציה של תנאי הגידול במצע זה בתנאי מחסור במים.

אוגדן

ספריית עלוני המידע מציגה את עולם אפר הפחם על כל רבדיו - מייצורו בתחנות הכח ועד ניצולו המועיל במגוון היישומים - בדברי הסבר קצרים שווים לכל נפש, בתמונה וצבע ובאיורים מאירי עיניים, על היבטיו הסביבתיים, הטכנולוגיים והכלכליים.
ניתן לקבל את העלונים באוגדן שהופק במיוחד למטרה זו. המעוניינים מוזמנים לפנות למזכירות המנהלת באמצעות "צור קשר" באתר ולציין פרטי קשר מלאים למשלוח.

 

בימת

בימת הדיונים הציבורית של מנהלת אפר הפחם מאפשרת למבקרים באתר לקחת חלק בדיונים המתקיימים בסוגיות המרכזיות של פעילותה ולהשתתף בעיצוב וגיבוש עמדתה בשאלות אלה. השתתפות בדיון טעונה הרשאה הניתנת בהתאם להנחיות בכניסה ל"משוב אפר".

 

ארכיון

העיתון המקוון, המופץ ע"י מנהלת אפר הפחם מעת לעת, מספק מידע על חידושים ומגמות פיתוח בתחום שימושי אפר הפחם בארץ ובעולם ומדווח על פעולות המנהלת ועל מחקרים המתבצעים ביוזמתה לקידום ניצול מועיל של אפר פחם כמשאב התורם לפיתוח משקי בר-קיימא.
 

כניסה לאוגדן

 

כניסה למשוב

 

כניסה לארכיון

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר פחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית (לימים המשרד לתשתיות לאומיות) בשיתוף משרדי איכות (הגנת) הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי במחזור מועיל וידידותי לסביבה של האפר הנוצר בתחנות הכח הפחמיות.

אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

יצירת קשר

·
מנהלת אפר הפחם
· רח' לינקולן 20, תל-אביב 67134
· טלפון: 03-6257000
· פקס': 03-6257001
·
דוא"ל: coalash@ncsc.co.il
· אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

זכויות יוצרים © מנהלת אפר הפחם