מנהלת אפר הפחם
גליון מס' 9   |   נובמבר  2008  

אפריתון

1   משולחן העורך

לכל "ידידי האפר" באשר הם.

הפעם עלינו לפתוח בהתנצלות. יותר מחצי שנה עברה מאז הפצנו לעיונכם, ערב פסח התשס"ח, את אפריתון 8 שהוקדש לאמת על הקרינה הטבעית מאפר פחם בבטון. בניגוד למנהגנו לפגוש אתכם ברשת מדי חודשיים בקירוב, שמרנו מאז על "דממת אלחוט". לא משום שלא היה בידינו מידע חדש העשוי לעניין אתכם. היה גם היה. לא משום שאיבדנו אנחנו עניין לעניין אתכם בחידושינו. היה לא יהיה. אלא משום שבתקופה זו השקענו את כל משאבינו במערכת מגן על הישגי המשק הישראלי בניצול המועיל של אפר פחם, כנגד מי שביקש, שיקוליו עימו, לקעקע הישגים אלה ולהשיב מוצר מועיל לפסולת.

היום אנחנו יכולים לבשר לכם כי המשרד להגנת הסביבה קם להגן על הישגינו באשררו באופן ברור וחד משמעי את מדיניותו התומכת בשימוש מיטבי ומרבי באפר פחם , כמדיניות כל משרדי הסביבה ברחבי העולם המפותח כולו. יתר על כן, חזר המשרד ונתן תוקף מחדש לתנאים הסביבתיים (תרומת אפר פחם לקרינה) שקבע לשימוש באפר פחם במוצרי בניה, בטון בראשם, לפני כ-10 שנים, ואשר שימשו יסוד מוסד לפיתוח השימוש באפר פחם כאחד מחומרי הגלם בייצור מוצרי בנייה בישראל.
ולפיכך יכולים אנו לחזור עכשיו לסדר היום התקין במאמצינו לשפר ככל האפשר, לטובת המשק והסביבה, את יישומו המועיל של האפר בשימושיו.

נתחיל בסקירת יעודי האפר בשנת 2007 ותועלתם למשק , רגע לפני כניסת 2009 בתקווה שתהיה לא פחות טובה מקודמותיה.

נשתף אתכם במהלך מחקרי משלים אותו נקטנו בחלקת ניטור מי נגר בסוללת האפר בכביש ג'סר א-זרקא לחיזוק ההוכחה כי אפר פחם מרחף המשמש מילוי מבני בסלילת כבישים מתאים לקטגוריה "אדיש" (אינרט) סביבתית בקריטריון האירופי.

לספריית המנהלת צורף דו"ח מסכם של ניסוי שימוש מושכל בתערובת קרקע חרסית מקומית, סיד ואפר תחתית לסלילת דרכי עפר בפארק אילון . על בסיס לקחי הניסוי נכתב מפרט כללי ליישום טכנולוגיה זו.

ונגלה לכם כי מסתבר שאנחנו לא לבד . במרחב אפר הפחם העולמי מצאנו ארגונים דומים לשלנו, הפועלים למטרות דומות, מיישמים טכנולוגיות דומות, מתחבטים בבעיות דומות ומוצאים פתרונות ראויים. את הדרך לשם תוכלו לעשות, אם תרצו, באמצעות קישורים מתאימים מאתרנו.

נספר בשבחי החול האפור , בזכותו נותנת בזק שירותי תקשורת ירוקים יותר.
ובקצרה אנחנו יכולים היום לשוב ולעדכן שהאפר, כחיים עצמם, ממשיך לזרום ולהעמיד בפנינו אתגרים (חיוביים, חיוביים) והזדמנויות, חדשות לבקרים.
כי אף על פי כן – נוע ננוע!

בברכת "אפר תמיד",
עמרי לולב

  2 בשבחי החול האפור

חברת בזק ניסתה את השימוש באפר פחם תחתית דק, המתקבל בניפוי אפר תחתית גולמי ע"י חברת מצעים חקלאיים, כמעטפת לכבלים תת-קרקעיים. אפר התחתית מחליף חול טבעי, המצוי כידוע במחסור בארץ, בהסתמך על ההיתר שניתן לשימוש בו בתשתיות. בקו תקשורת שהונח בין צומת גמה לצומת מגן בנגב הצפוני נעשה שימוש באפר כמחליף חול ותושבי האזור ייהנו בזכות ה"חול האפור " משרותי תקשורת ירוקים.


הנחת האפר בתעלת התקשורת


הכבל לא עמד בפיתוי האפר ...


ולא נודע כי בא אל קרבו

3 אנחנו לא לבד
קשרי ידע עם ארגונים עמיתים בעולם

WWCCPN - World Wide Coal Combustion Products Networkמנהלת אפר פחם חברה לארגונים המובילים בעולם להקמת רשת להחלפת מידע באינטרנט על שימושים מועילים באפר פחם: WWCCPN - World Wide Coal Combustion Products Network

בעולם כולו, במדינות מפותחות ומתפתחות כאחת, משקיעים מאמצים רבים בפיתוח שימושים מועילים כלכלית, טכנולוגית וסביבתית, במוצרי שריפת פחם. בהכרה כי הפחם הינו מקור אנרגיה עיקרי לייצור חשמל בעולם, המאופיין במחיר נמוך יחסית לחלופות האחרות, בזמינות גבוהה של מקורותיו בשוק הבינלאומי וביציבותם הפוליטית, אין לו בעידן הטכנולוגי הנוכחי תחליף שקול. מאידך גיסא תרומתו הגבוהה יחסית להיווצרות פחמן דו-חמצני, הנחשב כתורם להתחממות כדור הארץ, מטילה על משתמשיו מחויבות חברתית להפיק ממוצרי שריפתו תועלת מרבית, לרבות תועלת סביבתית.

תמונה מקיפה של פעילות הפיתוח והיישום של שימושי אפר פחם בעולם ניתן לקבל בגלישה למדור חדש באתר המנהלת - "קשרי ידע" וכן באמצעות הקישור לאתרי הארגונים העמיתים.

4 במבט לאחור המכוון לעתיד
סיכום ייצור אפר פחם וניצולו בשימושים מועילים בשנת 2007

שנת 2007 הוסיפה נדבך נכבד משלה לבסיס המוצק, תרתי משמע, של ניצולו המועיל של האפר בתעשיית הבניה בישראל - בייצור הצמנט, בבטון המובא ובמוצרי הבטון למיניהם. סיכום נתוני הייצור והשיווק ע"י חברת החשמל מראה כי גם בשנה שחלפה היווה ענף הבנייה יעד עיקרי לאפר הפחם - 92% מהאפר שהופק נוצל לתועלת הבנייה ותרם בכך את חלקו לאיכותה ולהוזלת עלויותיה במסגרת פיתוח בר קיימא:

  • תועלת כלכלית: תחשיב שהוכן ע"י הכלכלן דוד לנגר לצורך הערכת התרומה הכלכלית של השימוש באפר פחם בענף (התחשיב הוכן בהקשר לדיון במשרד להגנת הסביבה על תרומת אפר הפחם לקרינה בבנייה [אפריתון 8 – האמת על הקרינה הטבעית מאפר פחם בבטון] ולפיכך הוא מנוסח בלשון שלילה: "העלות למשק הנגרמת מהימנעות מניצול האפר בבנייה"), מראה כי השימוש באפר כאמור תורם להפחתת מדד תשומות הבנייה בכ-1.4% וחוסך למשק בתחשיב חלקי ושמרני הוצאה העולה על 400 מליון ₪ בשנה.

לעיון בתחשיב התועלת הכלכלית

  • תועלת איכותית: בדיקות איכות על פי ת.י. 1209 - אפר פחם מרחף כמוסף לבטון, שנערכו לדוגמאות אפר ממקורות שונים המיובאים לישראל, מצביעות על ערכים גבוהים של אקטיביות פוצולנית (התכונה התורמת להתחזקות הבטון) והתאמה לכל הדרישות הכימיות והפיסיקליות המפורטות בתקן.

לעיון בבדיקות האיכות

  • תועלת סביבתית: תחשיב שנערך ע"י ד"ר אריאל מצגר, הממונה על ההיבטים הסביבתיים של הטיפול במוצרי שריפת הפחם בחברת החשמל, מעריך כי ניצול אפר הפחם בתעשיית הבנייה בשנת 2007 מנע פליטה של כ-400 אלף טונה פחמן דו-חמצני בהחליפו צמנט, בהסתמך על ההערכה המקובלת בעולם כי ייצור טונה אחת של קלינקר גורם לפליטת טונה אחת של CO2. כ-1.1 מליון טונה אפר פחם ששימשו בתעשיית הבנייה מנעו חציבת כ-1.4 מליון טונה חומרי גלם טבעיים (בהתאם ליחסי המשקל הסגולי, כ-1/1.2, שבין האפר הקל יחסית וחומרי החציבה הטבעיים במוצרים ובהתחשב בפחת כרייה של כ-10%).

לעיון בתחשיב CO2

שלא במפתיע אנחנו לא לבד. ייעוד האפר לתעשיית הבנייה - צמנט ובטון בעיקר, נפוץ בעולם כשימוש עיקרי. עשרות מיליוני טונות משמשים מדי שנה ברחבי העולם - בארה"ב, באירופה, ביפן, בהודו, בסין ובמדינות רבות אחרות - כחומר גלם לבנייה בטכנולוגיה זהה לזו שבישראל.

לעיון בנתוני שימוש באפר בעולם

5 חיים עם הסביבה
ניטור איכות מי נגר בסוללת אפר פחם בכביש

הערכת ריכוזי יסודות קורט מזהמים בתשטיפי מי גשמים הניגרים על פני אפר פחם מרחף במדרון סוללת כביש, בביצוע ד"ר מני בן-חור מהמכון למדעי הקרקע, המים והסביבה במרכז וולקני לחקר החקלאות.

תקציר תיאור הניטור

מרכז וולקניסוללת אפר הפחם בכביש הגישה לגשר הכניסה הצפונית לג'סר א-זרקא הוקמה לפני 10 שנים ומשמשת מאז אתר מעקב ומבחן להתנהגות הסביבתית של אפר מרחף, המעובד בתנאי מפרט סלילה ומהווה גרעין מבני בסוללת כביש.

בדיקות שנערכו בסוללה העלו כי לאחר תקופה קצרה יחסית של שנתיים פני שכבת האפר נאטמים כתוצאה מתהליך קרבוצניה המתרחש במישור המגע של האפר עם הסביבה, בחשיפתו למי הגשמים, הגורם לשקיעת גיר בחללים הבין-גרגריים עד כדי היווצרות שכבה אטימה למעבר מים. ממצא זה מקבל אישוש במעקב חידור מים בסוללת אפר בכביש 6 המתנהל זה שנתיים מאז סלילתה (אפריתון 5, סעיף 3 – האתגר הסביבתי).

מכאן ניתן להסיק שלמערכת האפר בסוללת כביש אין מגע אקטיבי עם הסביבה למעט פני שכבת האפר בשיפועי מדרונות הסוללה. ריכוזי המזהמים בתשטיפי הנגר שהתקבלו מפן הביניים שבין האפר לשכבת הכיסוי בקרקע טבעית בשתי שנות ניטור מייד לאחר הסלילה, הצביעו אמנם על ערכים נמוכים ופוחתים עם הזמן של מזהמים, אולם לביסוס ההשערה כי ערכים אלה קטנים לרמות זניחות לאחר זמן נדרשה תצפית חוזרת.

הניטור שבוצע בחורף 2008 השלים נתונים נדרשים במסגרת שדרוג ההנחיות הסביבתיות של שימושי אפר פחם בסלילה ובתשתיות (אפריתון 7, סעיף 3 – צעד נוסף קדימה). ממצאי הניטור יובאו בחשבון בהערכה המסכמת שתוצג בסיום התהליך לציבור.

לעיון בדברי הסבר מורחבים

6 מאוצר הספרייה

  • לצעוד על תשתית יציבה

ייצוב קרקע לשבילים ודרכי עפר בעזרת אפר תחתית

דו"ח מסכם לאחר שתי שנות מעקב של קטעי דרכי עפר בפארק איילון המיוצבות בעזרת אפר תחתית או פסולת בניין גרוסה וסיד כבוי, בתכנון ובפיקוח משרדי אדר' ארז לוטן ודר' רפי ירון.

פארק איילוןתקציר תיאור הפיתוח

הדו"ח מסכם שלב מתקדם, בעקבות שלב ניסויי מקדמי (אפריתון 2 - ניסוי ייצוב קרקעות לדרכי עפר בפארק אילון), של יישום שיטת סלילת דרכי עפר מיוצבות לתיור ולשירות, במסגרת רשת הדרכים בפארק איילון העתידי. המטרה שהוצבה לניסוי הינה קבלת רמת שירות נאותה של דרכי העפר (פני דרך נוחים; עבירות חורף; מניעת אבק קיץ) תוך מחזור מועיל של פסולות, הוזלת עלויות והשתלבות במרקם ובגוונים של נוף הסביבה.

התכונות ההנדסיות הנדרשות מתקבלות כתוצאת שני תהליכים: מכני - באמצעות ערבוב הקרקע המקומית עם חומר גרנולרי מובא יציב וגס יחסית (אפר תחתית או פסולת בנין גרוסה); כימי - באמצעות חומר מקשר אקטיבי (סיד) המגיב עם הקרקע. עיבוד קפדני של שתית הדרך, תערובת החומרים, בניית המיסעה ומערכת הניקוז על פי תכן הדרך הוא תנאי הכרחי להשגת היעדים ההנדסיים המיטביים. ואמנם תפקוד קטעי המבחן בפארק איילון לאחר עונות חורף וקיץ אחדות מעיד על איכות הביצוע.

לעיון בדו"ח המסכם

מפרט ייצוב דרכי עפר

ארם מהנדסיםלוטן אדריכלות ואדריכלות נוףבמטרה למסד תשתית מקצועית מובנית לסלילת דרכי עפר בתערובת אפר תחתית עם קרקע מקומית, הוכן ע"י לוטן וארם מפרט הקובע תכן הנדסי, שיטת ביצוע, מבחני בקרה ונוהל עבודה, המסתמכים על הניסיון שנרכש בדרכי פארק איילון. יש להדגיש ולחזור ולהדגיש את חיוניות ההקפדה על דרישות המפרט כתנאי להצלחת הסלילה. התייחסות מקלה בסלילה של דרך עפר, הנחותה כביכול בקריטריונים הנדסיים, עלולה להביא לכשל תפקודי של הדרך.

לעיון במפרט הסלילה

7 בקצרה

  • חברת סולל בונה השתמשה בכ-30,000 טונה אפר תחתית להקמת סוללת החיבור של מחלף בקה אל גרביה בכביש 6 לכביש 61 (לכיוון בקה אל גרביה).

  • חברת ז'אן סטיל בא.ת. אשקלון דרום השתמשה בכ-15,000 טונה אפר תחתית לבניית תשתית להקמת מפעלה החדש .

8 חדש באתר

נזמין אתכם לגלוש לדף שימושי אפר פחם בחקלאות באתר מנהלת אפר הפחם המחודש ולהתעשר בשפע המידע המצוי המבוסס על מחקרים ועבודות שבוצעו ביוזמת מנהלת אפר פחם. נסו ולא תתחרטו!

 

9 ארכיון אפריתון

העיתון המקוון, המופץ ע"י מנהלת אפר הפחם מעת לעת, מספק מידע על חידושים ומגמות פיתוח בתחום שימושי אפר הפחם בארץ ובעולם ומדווח על פעולות המנהלת ועל מחקרים המתבצעים ביוזמתה לקידום ניצול מועיל של אפר פחם כמשאב התורם לפיתוח משקי בר-קיימא

כניסה לארכיון

יצירת קשר

·
מנהלת אפר הפחם
· רח' לינקולן 20, תל-אביב 67134
· טלפון: 03-6257000
· פקס': 03-6257001
·
דוא"ל: coalash@ncsc.co.il 
· אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר פחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית (לימים המשרד לתשתיות לאומיות) בשיתוף משרדי איכות (הגנת) הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי במחזור מועיל וידידותי לסביבה של האפר הנוצר בתחנות הכח הפחמיות.

אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

זכויות יוצרים © מנהלת אפר הפחם

להסרה מרשימה זו - לחצו כאן | להוספה לרשימת התפוצה - לחצו כאן