שימושים תכנון מאזן שימושים

תכנון מאזן שימושים

פעולות המנהלת ליצירת תשתית הנדרשת לפיתוח השימושים משקפות איזון רב ממדי בין מטרות העל:
  • פינוי רציף ויציב של אפר מתחנות הכח במצבי משק משתנים.
  • מיצוי תועלות כלכליות, טכנולוגיות וסביבתיות מהאפר כמשאב.
באמצעות עקרונות הפיתוח הבאים:
  • גיוון שימושים - להקטנת התלות בתנודות משקיות של ענף יחיד ולדילול החתימה הסביבתית הכרוכה בכל שימוש בפני עצמו;
  • ביזור משתמשים - להקטנת התלות בגורמים תפעוליים ומסחריים פרטניים בכל ענף;
  • רציפות ועקביות - העדפת שימושים רציפים ויציבים בתהליכים תעשייתיים מבוקרים, לפינוי שוטף של האפר בהתאמה מרבית עם קצב הייצור, למזעור הפרעות בתפעול תחנות הכח, להקטנת הצורך בנפחי אחסון ביניים ולשמירת איכותו המקורית של האפר;
  • מיצוי תועלות איכותיות וכלכליות - הן להצדקת ניצול האפר כנגד השפעות סביבתיות ובריאותיות שליליות אפשריות, הן ליצירת מוטיבציה אצל משתמשים פוטנציאליים לעשות שימוש באפר;
  • הגבלת ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות - לעמידה בתקנים המבטיחים מניעה נורמטיבית של מפגעים סביבתיים ונזקים בריאותיים, כתנאי סף להצדקה סוציואקונומית של שימושי אפר הפחם;
על פי העקרונות לעיל אמור סל היעד בטווח ארוך לכלול את מגוון השימושים הפעילים והנמצאים בפיתוח בחלוקה המאוזנת משקית שלהלן:

שימוש אחוז שימוש
צמנט 34
בטון 34
מוצרי בטון 6
בלוקים 4
חקלאות 6
שפכים 11
תעשיה 5