מנהלת מרחב הפעולה

מרחב הפעולה

עדכון תוכנית האב למערך אפר הפחם
בעקבות שינויים משמעותיים שהתרחשו בשנים האחרונות בהיקף ייצור החשמל מפחם ושינויים הנגזרים מהם בכמויות אפר הפחם, עלה הצורך לעדכן את תוכנית האב על פיה פועלת מנהלת אפר הפחם. זאת לשם הקצאה מיטבית, במציאות משתנה, של משאבי המנהלת ליצירה, לשימור, לתחזוקה ולעדכון שוטף של התשתית הממלכתית בתחום האפר בידע ובתקינה הנדרשת להנעת כוחות השוק למיצוי התועלת הכוללת הגלומה במגוון יישומי האפר ולשמירת רצף אספקתו השוטפת מתחנות הכח למניעת שיבושים בתפקודן.

להערכת תמונת המצב נבחן מרחב הפעולה של שימושי האפר והותוו גבולותיו, באמצעות הרכבים מייצגים, במונחי עלות/תועלת, בהתחשב במדדים המשקיים-אסטרטגיים, מדדי האיכות והכלכלה ומדדי הסביבה, הבריאות והחברה. במסגרת זו נסקרו כלל השימושים בהיבטיהם הטכנולוגיים, הכלכליים והסביבתיים והוערכה תרומתם הכוללת למשק בחלופות שונות של הקצאת האפר.
טווח התוכנית
טווח הבחינה מתמקד בחמש השנים 2018 – 2022, המאופיינות בתפעול מוגבל של יחידות הייצור הפחמיות בשיעור 70% מרמת הייצור של שנת 2015 ומכאן גם של ייצור האפר– כ- 750 אלפי טונות בשנה. לאחר 2022, בה מתוכננת הדממת ארבע היחידות הוותיקות בתחנת הכח אורות רבין, תפחת כמות האפר הזמינה למשק עוד יותר. לעת הזאת לא ניתן להעריך את כמויות האפר הצפויות לאחר מועד זה, אולם בהנחת תפעול יחידות הייצור הנותרות ברמה הנוכחית תפחת כמות האפר השנתית לכ- 500 אלפי טונות בשנה.

מנגד יגדל וילך הביקוש לאפר כמשאב חיוני בעיקר לייצור צמנט ובטון, העומד כבר היום על רמה של כ- 2.5 מיליון טונה בשנה בכלל הביקושים.
תפקוד מערך אפר הפחם במצבי חירום
ההסתמכות ההולכת וגדלה על גז טבעי כמקור אנרגיה לייצור חשמל טומנת בחובה סיכונים למשברים בייצור החשמל עקב כשל באספקת הגז. בהתרחש ארוע כשל באספקת הגז תידרש הפעלה של יחידות הייצור הפחמיות בעומסים גבוהים בהרבה מרמת התפעול הנמוכה בשגרה ובהיווצרות כמויות אפר פחם החורגות מהרמה המנוצלת בשגרה. כושר הייצור הכולל של כלל היחידות הפחמיות היום הוא כ- 1.5 מיליון טונה אפר בשנה, כפול מרמת הייצור הנוכחית. להרכב השימושים ולחלקם היחסי תהיה השפעה משמעותית על כושר הקליטה של המשק לעודפי האפר בשעת חירום. מניתוח נפחי האחסון התפעוליים בתעשיות הצמנט והבטון מעלה כי לתעשיית הבטון כושר תגובה כפול בקירוב מזה של תעשיית הצמנט.
מתכונת פעולת מערך אפר הפחם
יודגש כי אין המנהלת מתיימרת לדרג שימושים על פי מסמך זה ולהעמידם במסדר עדיפויות והיא אף איננה מתכוונת להמליץ לרשויות להכתיב למשק מדרג כלשהו. לתפיסת המנהלת התערבות כזו מנוגדת לעקרונות המקובלים בתקינה ויש בה פוטנציאל של פגיעה בתועלת הציבורית ובאיכות החיים. במשק הפועל על פי עקרונות בסיסיים של שוק חופשי, המתעדף מעצמו ערכים איכותיים וכלכליים, יושג האיזון המבוקש בין תועלות ועלויות בסביבה תחרותית התחומה במגבלות נורמטיביות – טכנולוגיות, סביבתיות-בריאותיות ועסקיות.

מאידך גיסא פעולת המנהלת מתמקדת בזיהוי התועלות הגלומות בניצול האפר ובגיבוי תקני של תועלות אלה המיועד לייצר תמריצים משקיים למימושן בפועל (למשל – מתן ביטוי תקני ומפרטי מתאים לתרומת האפר להארכת קיים בטונים; מתן ביטוי מקצועי לתוספת היבול ביישום במס"א בחקלאות ובמסמכי הנחייה מקצועיים).

לעיון במסמך העמדה: התוויית מרחב הפעולה וקדימויות לפיתוח, קידום, שימור ותחזוקת שימושי אפר פחם