מידע למשתמש מדריכים

לקוח בענף הבנייה הימית

אפר הפחם מנוצל בעולם בבנייה ימית בשלושה יישומים עקריים:
 • חומר מילוי בייבוש ובניית רציפים.
 • מוסף לבטון התורם לעמידות המבנים במגע עם מי הים.
 • חומר מקשר (HRB - Hydraulic Road Binder) כמוסף לחומרי תשתית לרציפים ומשטחי אחסנה.
הבטים סביבתיים
השימוש באפר כחומר מילוי יותר ע"י המשרד לאיכות הסביבה בפרויקטים בהם תהיה הפרדה הנדסית, בשיטות מקובלות בבנייה ימית, בין גוף האפר והמים.
על השימוש באפר כמוסף לבטון יחולו התנאים התקפים בייצור בטון.

נהלי רישוי
הוצאת אפר פחם מתחנות הכוח מותנית באישור הדרג המקצועי הארצי במשרד הפנים.
פנייה לדרג המקצועי הארצי יש לעשות לפי טופס הבקשה. לפנייה לאישור הוצאת אפר פחם למילוי יש לצרף אישור הוועדה למתן היתרים להטלת פסולת לים, אישור הוועדה למימי חופין ואישור המדען הראשי של המשרד לאיכות הסביבה (לאישורים אלה דואגת מנהלת אפר הפחם).
עד 200 טון ראשונים לצורך התנסות ניתן להוציא באישור מנהל תחנת הכח.עמידה בתנאים הסביבתיים בהובלה ובשימוש מהווה תנאי להיתר הוצאת אפר הפחם מתחנות הכח. אי עמידה בתנאים אלה עלול להביא לביטול ההיתר.

אנשי קשר (לפי סדר הפעולה) אנשי קשר (לפי סדר הפעולה)
 • שימור ידע, סיוע טכנולוגי ומחקרים
  ד"ר אולגה זלטקין, מרכזת מחקרים בכירה, לשכת המדען הראשי במשרד האנרגיה, טל' 074-7681910, דוא"ל OlgaZ@energy.gov.il
 • הוצאת היתרים, בקרה ופיקוח על שימושים באפר פחם
  האגף למניעת רעש וקרינה במשרד הגנת הסביבה, דוא"ל radiomat@sviva.gov.il
 • התקשרות מסחרית ותיאום תפעולי
  לנה נודלמן, אגף ייצור, חברת החשמל, טל' 076-8633943, דוא"ל lena.nudelman@iec.co.il