מידע למשתמש מדריכים

יזם חדש

השימוש באפר פחם נפוץ בעולם התעשייתי המפותח במגוון שימושים והידע לגביו מופיע בפירסומים מקצועיים רבים. משתמשים בו בתעשיות שונות הן כמלאן והן כחומר גלם בייצור ובחקלאות.

מנהלת אפר הפחם משקיעה משאבים במחקר יישומי, הן בהבט הטכנולוגי-הנדסי והן בהבט הסביבתי, לקידום שימושים חדשים בעלי ערך מוסף גבוה ובעלי פוטנציאל משמעותי במשק הישראלי.

יזם המבקש לקדם שימוש חדש באפר פחם יקבל ממנהלת אפר הפחם סיוע בתהליך הפיתוח והרישוי, בתנאי שתוכח כדאיות השימוש מנקודת הראות של המשק. מעורבות המנהלת בתהליך תיקבע בהתאם לסדרי העדיפויות בתקציבה.

פנייה לאישור שימוש חדש תיעשה באמצעות מנהלת אפר הפחם למדען הראשי במשרד לאיכות הסביבה. טרם העברת הפנייה, תיוועץ מנהלת אפר הפחם בגורמים מקצועיים מתאימים לצורך הגדרת הבדיקות הנדרשות לאישור השימוש. ביצוע הבדיקות ייעשה באחריות המנהלת ובהיגוי הגורם המקצועי המתאים.

לקבלת מידע על אפשרויות הסיוע יש להתקשר לד"ר אולגה זלטקין, מרכזת מחקרים בכירה, לשכת המדען הראשי במשרד האנרגיה, טל' 074-7681910, דוא"ל OlgaZ@energy.gov.il.