סביבה ובריאות בקרה סביבתית

בקרה סביביתית

מקורות אפר הפחם ומשאובו בשימושיו כפופים לבקרה סביבתית/בריאותית (העברת העכבר על משבצות הגרף תציג פרטים נוספים):

התרשים מתאר בצורה גרפית את תהליך הבקרה בין הגופים השונים המעורבים בבדיקות אפר הפחם במסגרת השימושים השונים. הגופים המעורבים הם מנהלת אפר הפחם, משרד הגנת הסביבה וחברת החשמל. הדברים שנבדקים קשורים ביסודות קורט בתשטיפים, יסודות רדיואקטיביים, תנאים סביביתיים לשימושים, היתרי שימוש, בקרת כמות אפר בבטון, הערכה הידרולוגית, בקרת כמות אפר, תנאים בהיתירי שימוש ויישום תנאי השימוש.

תאור גרפי של תהליך רישוי שימושים