מידע למשתמש שימושים מורשים ובפיתוח

כיצד לקבל היתר

כל הוצאת אפר פחם מתחנות הכח מחייבת היתר. לצורך קבלת ההיתר יש להציג אישורים ולעמוד בתנאים סביבתיים כמפורט להלן:

(המשרד להגנת הסביבה אסר ביום 20.3.18 את השימוש באפר פחם כמילוי או מצע לתשתיות בקרקע וכן בחקלאות או בטיפול בבוצה. מנהלת אפר הפחם מערערת על ההוראה במישור המקצועי והמנהלי)

תנאים סביבתיים אישור מוקדם1 מצב אפר שימוש ענף
מניעת מפגעי אבק   מותר מרחף תוסף לצמנט בנייה
מניעת מפגעי אבק   מותר מרחף ותחתית חומר גלם לקלינקר
עמידה בדרישות ת"י 5098 ות"י 118;
מניעת מפגעי אבק;
איסוף ומחזור מים.
  מותר מרחף תוסף לבטון מובא
מניעת מפגעי אבק   מותר מרחף תוסף למוצרי בטון לתשתיות ולשימושים חיצוניים
עמידה בדרישות ת"י 5098;
מניעת מפגעי אבק.
  מותר מרחף ותחתית אגרגט לייצור בלוקים ומוצרי בנייה לשימושים פנימיים
חוות דעת הידרולוגית;
מניעת מפגעי אבק;
מעטפת קרקע;
סלילה במפרט מע"צ או דומה;
עבודות תשתית במפרט מנהלת אפר פחם.
אישור רשות המים (לאתר);
אישור שירותי בריאות הציבור עבור אפר תחתית ברדיוס מגן ג' של בארות מי שתייה.
מותר מרחף ותחתית חומר מילוי בסלילת דרכים ועבודות תשתית תשתיות
חוות דעת הידרולוגית;
מניעת מפגעי אבק;
הפרדת האפר מהמבנה בחומר אחר;
מעטפת קרקע.
אישור רשות המים (לאתר) מותר מרחף ותחתית מילוי מבני בתשתית לבנייה
חוות דעת הידרולוגית;
מניעת מפגעי אבק;
כיסוי קרקע;
עבודה במפרט מנהלת אפר פחם.
אישור רשות המים (לאתר) בעבודות מעל 5000 טון מותר תחתית מעטפת מתקנים תת קרקעיים
(-)   מותר מרחף ותחתית בחנ"מ2 לציפוי סוללות מאגרי קולחים
    בבדיקה מרחף ותחתית בחנ"מ אחר/גראוט
הפרדה הנדסית מהמים אישור המשרד להגנת הסביבה;
אישור הועדה למתן היתרים להטלת פסולת בים;
אישור הועדה למימי חופים.
מותר מרחף ותחתית מילוי בייבוש ובנייה ימית
    בפיתוח תחתית אספלט
  בגידולים רב שנתיים (פירות)- נדרש אישור שירות המזון במשרד הבריאות. מותר בגידולים חד שנתיים;
בבדיקה בגידולים רב שנתיים.
תחתית מצעי גידול לצמחים אכילים חקלאות וגינון
    מותר לפרות תחתית רפד בעלי חיים
תנאים בדיון.   מותר תחתית גינון ופרחים
    בפיתוח מרחף טיוב קרקע
  היתר משרד הבריאות למקצת הגידולים לתקופת הבחינה בקידום מסחרי מבוקר כפוף לבחינה בריאותית בהנחיית משרד הבריאות מרחף ייצוב בוצת שפכים לייעוד חקלאי
    בפיתוח מרחף סתירה ומיצוק בוצות תעשייתיות שירותים סביבתיים
    בפיתוח תחתית טיהור שפכים באגנים ירוקים
1) אישור של גורם מפקח הנדרש כתנאי לקבלת היתר שימוש
2) בטון בעל חוזק נמוך מבוקר