מנהלת מדיניות הפעולה

מדיניות הפעולה

המדיניות הממלכתית על פיה פועלת המנהלת ממוקדת במטרות העל:
 • פינוי רציף ויציב של אפר מתחנות הכח במצבי משק משתנים.
 • מיצוי תועלות כלכליות, טכנולוגיות וסביבתיות מהאפר כמשאב.
ומבוססת על העיקרים הבאים:
 • להגדיר את אפר הפחם כחומר "בר השבה, טעון פיקוח" ולקבוע הנחיות סביבתיות שיאפשרו השבתו הכלכלית,
 • לתת קדימות ליישום שימושים כלכליים במגמה למנוע סילוק האפר כפסולת,
 • להכין מערך מתקנים לאגירה זמנית לאפר המיועד לשימוש עתידי,
 • לקדם את השימושים בדרך של ייזום עסקי - הכשרת התנאים הסביבתיים, הטכנולוגיים והציבוריים ע"י המנהלת; שיווק האפר ע"י חברת החשמל.
 • להנחות גופים ציבוריים מתוקצבים לשתף פעולה בהשבת אפר פחם בתחום פעולתם.
המטלות והמטרות שנקבעו למנהלת אפר הפחם מתמקדות בקידום מעשי של שימושים כלכליים בשלביהם הקדם מסחריים, עד להבאתם לידי מימוש עסקי ישירות ע"י חח"י. במסגרת זו משקיעה המנהלת משאבים בקשת רחבה של נושאים:
 • יצירת ידע או רכישתו,
 • הגדרת תנאים סביבתיים, תקנים ומפרטים הנדסיים,
 • גיבוש נהלי תקינה, רישוי ופיקוח ודרישות בקרת איכות,
 • פתיחת שווקים ופיתוחם באמצעות בחינת ישימות, הדגמה, התנסות מעשית והרצה של שימושים.
 • הדרכה ותמיכה מקצועית.
 • הסברה ציבורית.
מעבר ליצירת בסיס ידע ראשוני על מרחב אפשרויות השימוש ומגבלותיו, מקדמת המנהלה את מטרותיה באמצעות ייזומם של פרויקטים יישומיים, או סיוע לייזום פרויקטים כאלה, המאפשרים, בדרך הוצאתם לפועל, לזהות, להגדיר ולפתור בעיות המחייבות התייחסות מקצועית, ארגונית או מנהלית. על דעת השותפים בה וגורמים מעורבים אחרים, מגבשת המנהלת הצעות לפתרון הבעיות ומסייעת בסילוק המכשולים תוך כדי יישום השימושים.

בדיעבד, הוכחה דרך זו של קידום שימושים כשילוב יעיל ומצליח של הנעת יזמות כלכלית מחד גיסא ושמירה על אינטרס הציבור באיכות הסביבה ואיכות המוצרים מאידך גיסא.

מנהלת אפר הפחם הוקמה במצב של כשל שוק מובהק בהפיכתו של האפר מפסולת ומטרד למשאב כלכלי. בפעולתה מגשרת המנהלה, בשלבים הראשוניים של פיתוח השימושים - שלבי הינוקא, על הניגודים הטבעיים שבפניהם עומד יצרן האפר - חח"י - בשני מישורי ההשקה הקריטיים: מול גורמי הרישוי ומול המשתמשים בכח. בהיותה אמונה על טובת הכלל ונטולת אינטרס מסחרי, מניעה המנהלת תהליכים אשר בסופם נוצרות הזדמנויות עסקיות ליישום שימושי אפר ומתגבשים תמריצים כלכליים למימושן.

מנסיון המנהלת ניתן ללמוד כי התנאי למימוש השימושים הוא קידום תהליכי הפיתוח, עד למצב של "תיק פרויקט" שלם על כל מרכיביו החיוניים - הטכנולוגיים, הסביבתיים, הכלכליים והמנהליים, כמובן בתנאי של שיתוף פעולה מלא מצד כל הגורמים המעורבים.