סביבה וגהות תנאי שימוש

דף הבית >> סביבה ובריאות >> תנאי שימוש קיימים

תנאי שימוש

תנאי השימוש הקיימים תואמים את ההיתרים הכלליים שניתנו ע"י המשרד להגנת הסביבה בשנים 1997 - 1999 וכן היתרים ייחודיים שניתנו על ידו ועל ידי גורמי רישוי אחרים מאז. לעיון בפירוט התנאים.
בניגוד לאמור לעיל אסר המשרד להגנת הסביבה ביום 20.3.18 את השימוש באפר פחם כמילוי או מצע לתשתיות בקרקע וכן בחקלאות או בטיפול בבוצה. מנהלת אפר הפחם מערערת על ההוראה במישור המקצועי והמנהלי.

סלילה ומילוי יבשתי

אפר מרחף: מגבלות השימוש ייקבעו במונחים הידרו-גיאולוגיים בהסתמך על מפת רגישות מקורות המים של רשות המים. אפשר להשתמש בו ללא הגבלות באזורים שלא קיימת בהם סכנה לזיהום המים (אזורי ג' במפת הרשות).
השימוש מותנה בהודעה מקדימה של חודשיים לפחות למשרד להגנת הסביבה שתכלול נקודת ציון מדויקת של המיקום המתוכנן. המשרד יוכל בפרק זמן זה לאסור את השימוש המתוכנן או להתנותו, אם בבדיקה יעלה כי בנתונים ההידרולוגיים יש חשש ממשי לחשיפת מקורות המים לזיהום.
באזורים אחרים (א ו-ב) יותר השימוש ע"י המשרד להגנת הסביבה רק לאחר שיוכח, בהתייעצות עם רשות המים, שבתנאים ההידרו-גיאולוגיים המקומיים אין חשש לזיהום מקורות מים. הקריטריונים לבדיקה יהיו, בין השאר: עובי שכבת הקרקע ומידת חדירותה, מרחק מגופי מים ובארות פעילות, כיווני זרימה ויחסי מיהול.
אפר תחתי: השימוש יותר ללא הגבלה כאשר ריכוז הבורון במי התהום אינו בתחום 300-500 ppb. בתחום ריכוזים זה יידרש אישור אד-הוק של רשות המים בהתייעצות עם הצוות המקצועי.
האישור יתחשב בפרמטרים שלהלן:
  • כמות מרבית של בורון העשויה להישטף מהאפר,
  • קצב שחרור הבורון מהאפר,
  • קצב ההגעה למאגר,
  • דינמיקת זרימת המים במאגר - תוספת בגשם, גריעה בשאיבה,
  • מידת המיהול במאגר,
  • היחס בין הבורון במאגר לבורון הצפוי להישטף מהאפר.
ניתן פטור מבדיקת בורון במי התהום לפרויקט קטן, בתנאי שהכמות בפרויקט זה יחד עם הכמות המצטברת של פרויקטים שכבר קיימים בשטח המכסה רדיוס של 5 ק"מ מהפרויקט הנדון, לא עולה על 5000 טון (בהתבסס על המלצת הצוות המקצועי-מדעי של מנהלת אפר הפחם), מגבלה זו תקפה למשך תקופת התיישנות של 5 שנים מיום הנחת האפר.
בתום תקופה זו ניתן להתעלם מאפר התחתי של אותו פרויקט, בחישוב כמות האפר המותרת לפרויקטים נוספים באזור לפי ההנחיה לעיל, שימוש באפר תחתי בתחום רדיוס מגן ג' של בארות מי שתייה פעילות יהיה טעון אישור שירותי בריאות הציבור בהתייעצות עם רשות המים.

ייבוש ובנייה ימית

השימוש יותר על ידי המשרד להגנת הסביבה במיזמים בהם תהיה הפרדה הנדסית בין גוף האפר לבין המים, בשיטות המקובלות בבנייה ימית.

בנייה ומוצרי בנייה

השימוש מותר בתנאים שנקבעו ע"י המשרד להגנת הסביבה (לעיון באישור שימושי אפר פחם בבנייה) וכן במגבלות למניעת חריגה בחשיפה לקרינה רדיואקטיבית המפורטות בתקן הישראלי לריכוז רדיונוקלידים במוצרי בנייה (ת.י. 5098).
מוצר בנייה שמרכיב האפר בו הוא יותר מחמישים אחוז, יהיה טעון בדיקת מזהמים בתשטיפים, לפני שיאושר ייצורו ושיווקו.
אמצעי ההובלה, האחסון, השינוע וההזנה של האפר בייצור צמנט, בטון ומוצרי בנייה יבטיחו מניעת פליטת אבק לאויר ודליפת תשטיפים לקרקע. הטיפול באפר מרחף יבש ייעשה במתקנים דומים למתקני צמנט ובאפר המורטב - מרחף ותחתי - כמו באגרגטים.

חקלאות וגינון

השימוש באפר תחתי גס (לאחר ניפוי) למצעי גידול לצמחים יותר בתנאי שיעמוד בדרישות בדיקות ההתאמה (ערכים מרביים למזהמים) כנדרש ע"י המשרד להגנת הסביבה. שימוש באפר תחתי כמצע לגידולים אכילים (ירקות, תבלינים ופירות) טעון אישור שירות המזון. שימוש באפר תחתי דק (לאחר ניפוי) כמצע לבעלי חיים (בקר ובעלי כנף) יותר בתנאי שיעמוד בדרישות של בדיקות ההתאמה כנ"ל. שימוש באפר לייצוב והשבחת קרקעות יאושר רק לאחר בדיקת תגובת הקרקע המיועדת בתערובת עם האפר

סילוק ואחסון

לא יאושר סילוק אפר כפסולת, אלא אם יוכח שלא נמצא לו שימוש או שלא קיימת אפשרות לאחסנו לשימוש עתידי. פינוי עודפי אפר לאחסון/סילוק ייעשה באתרים מורשים, יבשתיים או ימיים. אופן הפינוי באתר יבשתי ייקבעו על-ידי רשויות התכנון והמשרד להגנת הסביבה, במסגרת תקנון ההפעלה ("תוכנית למניעת מפגעים") של האתר.

שימושים אחרים

ייבחנו לגופם בבוא העת ויאושרו על-ידי המשרד להגנת הסביבה בתנאים שימליץ הצוות המקצועי לגורם המקצועי המוסמך.