סביבה וגהות בקרה וחקיקה

הצעת תקנות סביבתיות לשימוש באפר פחם

מנהלת אפר הפחם הכינה הצעה להסדרת התנאים לשימושי אפר פחם בהיבטיהם הסביבתיים והמנהליים במסגרת תקנות. המסגרת המשפטית המוצעת היא תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) באחריות משרד הגנת הסביבה.

בהיבטיהן הסביבתיים מסתמכות התקנות על התנאים שנקבעו לשימושי האפר למיניהם ע"י הגורמים המוסמכים, משרד הגנת הסביבה ואחרים לפי העניין, בהסתמך על המלצות הצוותים המקצועיים של מנהלת אפר הפחם, הנגזרות מממצאי המחקרים.

בהיבטיהן המנהליים משקפות התקנות את נוהל הבקרה על הוצאת אפר הפחם מתחנות הכח ויישומו בשימושיו השונים בכפוף לתנאים האמורים, אשר התגבש עם השנים במסגרת הדרג המקצועי הארצי הפועל על פי הוראות התוכנית למניעת מפגעים מתחנות הכח הפחמיות בתמ"א 10 לתחנות כח ורשת חשמל.

התקנות מתייחסות גם לתנאי אחסון באתרים מחוץ לתחנות הכח, אם אחסון ביניים בשליטת חברת החשמל או בפיקוחה ואם אחסון במסגרת מפעל העושה בו שימוש, וכן לסילוק אפר שלא נמצא לו שימוש. התנאים למניעת מפגעים באתרי אחסון ותפעול מתבססים על התנאים לאתרי פסולת יבשה.

הצעת התקנות הוכנה בעזרת עו"ד אריה נייגר. כרקע להכנתן סקר עו"ד נייגר חקיקה אירופית ואמריקאית המתייחסת לאפר פחם וליישומו בשימושים השונים. ניתן לעיין בדו"חות הסקירה במדור מחקרים בחקיקה.

המנהלת מזמינה את הציבור לעיין בהצעת התקנות ולהעיר לתכניה במסגרת במת הדיונים הפתוחים שלה "משוב אפר".