סביבה וגהות סיווג סביבתי


סיווג אפר פחם בתקינה הסביבתית והבריאותית הבינלאומית - אבק

לא קיימת הגדרה ייחודית לאפר פחם בתקנות אבק במדינות מובילות בעולם כדוגמת ארה"ב, גרמניה והולנד. גם במסמך ארגון הבריאות העולמי הסוקר את הסיכון הבריאותי בחשיפה לאבק מינרלי אין התייחסות לאפר פחם. במדינות בהן ישנה התייחסות לאפר פחם בתקנות אבק, הוא אינו מוגדר כאבק מזיק (בהתאם לתכולת הסיליקה הגבישית החופשית באוויר) וההתייחסות אליו היא כשל אבק מכל סוג שהוא (Dust of any kind, אנגליה) או כזה שאין לגביו מגבלות ייחודיות (PNOR/S - Particulates Not Otherwise Regulated/Specified, ארה"ב). הגדרת אבק מזיק בתקנות האבק של חלק מהמדינות המתוארות להלן חלה גם על חומרים שריכוזי המזהמים בהם (כדוגמת קדמיום, כרום, ארסן, ניקל, כספית ועוד) חורגים מהתקן. עם זאת, הם מצויים באפר מרחף בריכוזי קורט הנמוכים בכמה סדרי גודל מערכי הסף בתקנות (מיליגרם בק"ג חומר לעומת מיליגרם במ"ק אוויר).

תקינת אבק במדינות שונות:

ארה"ב

אפר פחם מרחף אינו מופיע בתקנות למזהמים באוויר 1910.1000-Air Contaminants (tables Z-1, Z-2, Z-3) של OSHA (Occupational Safety and Health Administration) - הרשות לבטיחות ובריאות תעסוקתית מטעם משרד העבודה. על פי התקנות, כל חומר שלא מוזכר בהן במפורש , נכלל בקבוצת PNOR (Particulates Not Otherwise Regulated) ונחשב לאבק אינרטי או מטריד. לאחרונה, לאחר סקירה מקיפה של OSHA באשר לסיכונים הבריאותיים הנלווים לחשיפה לסיליקה, פורסמה על ידי הארגון רביזיה לחשיפה תעסוקתית לסיליקה גבישית חופשית בת נשימה באוויר (Ocuupational Exposure to Respirable Crystalline Silica) המקטינה לחמצית התקן הנוכחי לערך מרבי מותר - 0.05 מ"ג/מ"ק אוויר במקום 0.1. התקנה החדשה צפויה להיכנס לתוקף מיוני 2016. חומר מרחף שריכוז הסיליקה הגבישית בת-נשימה שבו חורג מהתקנה יוגדר כאבק מזיק. ריכוז הסיליקה הגבישית חופשית באבק אפר פחם מרחף נמוך בסדר גודל מהריכוז המותר.

לעיון בהרחבה, הכוללת התייחסות להשפעת התקנה החדשה על תקינת אבק אפר פחם בישראל, לחץ כאן.

האיחוד האירופי

אין אזכור לאפר פחם בדירקטיבה 98/24/EC ממאי 1998 בנושא בטיחות ובריאות בעבודה (OSH – EU Occupational Safety and Health) ויישומה בדירקטיבות 2000/39/EC מיוני 2000, 2006/15/EC מפברואר 2006 ו- 2009/161/EU מדצמבר 2009.
התקנה Regulation (EC) No. 1272/2008 עוסקת בסיווג, סימון ואריזה של חומרים מסוכנים (CLP Regulation - Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures). תקנה זו מאמצת את עקרונות ה- GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) של האו"ם. לפי ה- CLP חומר שעלול לגרום לתופעות של גירוי העור (קוד H315) והעיניים (H319) המיוחסות למאפיין המסוכן HP 4 (irritant), יסווג כמסוכן אם המשקל הכולל של מרכיביו שמיוחסים להם תופעות אלו שווה או עולה על 20 אחוז (Commission Regulation No. 1357/2014). מבין המרכיבים הללו רק בריליום מצוי באפר פחם. הואיל והבריליום באפר פחם מופיע כיסוד קורט אין האפר מסווג כחומר מסוכן בהקשר זה.יצוין כי גירוי מכני של העור והעיניים העלול להיגרם בחשיפה לאבק אפר מרחף אינו כלול בקבוצת המאפיינים המסוכנים HP 4 (עמ' 109 במסמך ההנחיות).
אפר פחם לא מוזכר גם במסמך של EU-OSHA (European Union information agency for Occupational Safety and Health) הסוקר את תקינת הבטיחות בעבודה במדינות האיחוד האירופי (ערכי סף, OEL - Occupatioanl Exposure Limit) להגנה מפני חשיפה לחומרים מסרטנים ומוטגניים בסביבת העבודה (Exploratory Survey of Occupational Exposure Limits for Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic Substance Health Level at EU Member States).

הולנד

איו אזכור לאפר פחם מרחף בערכי הסף לחומרים מסוכנים שנחשפים אליהם במקום העבודה, בהם גם מסרטנים ומוטגניים, לרבות קוורץ, אשר נקבעו בתקנות הגהות התעסוקתית על ידי The Ministry of Social Affairs and Employment. עבודת דר' Ruud Meij ושותפיו למחקר במכון KEMA, שימשה אסמכתא למעמד הרגולטורי של אפר פחם מרחף כבלתי מסוכן בהיבט התעסוקתי. העבודה בוצעה בהזמנת תחנות הכח הפחמיות וארגון האפר המרחף בהולנד Vliegasunie (Dutsch Fly Ash Association). המחקר בחן את פוטנציאל הסיכון מחלקיקי קוורץ המצויים באפר הפחם. המסקנות העיקריות שעלו ממנו היו כי לא ניתן לשייך לקוורץ באפר הפחם את הסיכון הכרוך בחשיפה לקוורץ חופשי, משום שחלקיקי הקוורץ במקטע בר הנשימה באבק אפר מרחף מצופים בשכבה אלומינו-סיליקטית המונעת את הפגיעה בריאות. לפיכך לא נכלל האפר המרחף בתקנות שנסקרו לעיל.

לעיון בהרחבה לחץ כאן.

אנגליה

קיים תקן לאפר פחם מרחף (pulverized fuel ash) בתקנות EH40/2005 Workplace Exposure Limit (עדכון מרץ 2013), המשייך אותו לקטגוריה "אבק מכל סוג שהוא" - dust of any kind" (המוגבל ל- 10 ו- 4 מ"ג במ"ק אוויר אבק כללי ובר נשימה, בהתאמה).

קנדה (אונטריו)

אין אזכור לאפר פחם ברשימת ערכי הסף של חומרים כימיים או ביולוגיים באוויר (R.R.O. 1990, Reg. 833: Control of exposure to biological or chemical agents) שבמסגרת הרגולציה Occupational Health and Safety Act, R.S.O. 1990, c. O.1. על חומרים שאינם מצוינים בתקנות (כדוגמת אפר מרחף) חלות הדרישות ב- ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) האמריקאי (Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices, 2013). לפיכך אפר פחם מסווג בקטגוריה PNOS.

אוסטרליה

אין אזכור לאפר פחם, במסגרת רגולציית הבטיחות בעבודה Workplace exposure standards for airborne contaminants מאפריל 2013.


להרחבה בנושא תקינת האבק ניתן לעיין בחומר רקע לדיון הצוות המקצועי-מדעי של מנהלת אפר פחם עם מומחים מחו"ל בסדנת המנהלת, דצמבר 2009, הכולל בין השאר סקירת תקנות אבק במדינות נבחרות בעולם ובסיכום פרוטוקול הדיון.