סביבה וגהות סיווג סביבתי


סיווג אפר פחם בתקינה הסביבתית והבריאותית הבינלאומית - יסודות רדיואקטיביים

הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (IAEA)

ככל החומרים שמקורם בקליפת כדור הארץ גם אפר הפחם מכיל ריכוזים מסוימים של יסודות רדיואקטיביים. ממסמך יסוד של סבא"א (RS-G-1.7 משנת 2004, שעקרונותיו אושרו מחדש בתקן הבינלאומי להגנה מקרינה משנת 2014), עולה שהגישה הבינלאומית העדכנית היא להתייחס לאפר פחם כאל מקור קרינה הפטור (exempted) מדרישות התקן הבינלאומי להגנה מקרינה. זאת כיוון שרמות האקטיביות של החומרים הרדיואקטיביים ממקור טבעי באפר נמוכות מרמות הפטור שנקבעו לחומרים מסוג זה. בתקן משנת 2014 הוחל על חומרים כאפר פחם המושג "שחרור" (clearance) שמשמעותו מרחיקת לכת אף יותר. על פי הגדרה זו ניתן לשחרר אפר פחם לסביבה ללא כל מגבלות, משום שריכוזי הרדיונוקלידים שבו נמוכים מרמות הפטור.

לעיון בהרחבה לחץ כאן.

הדירקטיבה האירופית להגנה מקרינה – EU-BSS 2013

הדירקטיבה האירופית EU-BSS העדכנית לבטיחות קרינה משנת 2013 (Council Directive 2013/59/Euratom) מאמצת (בסעיף 37) את ערכי הפטור של ריכוזי יסודות רדיואקטיביים שנקבעו ע"י IAEA כתנאי לשחרור ללא הגבלה של חומרים לסביבה. ריכוזי היסודות הרדיואקטיביים באפר פחם נמוכים במידה ניכרת מרמות הסף לשחרור לסביבה ולפיכך הוא מסווג כפטור מדרישות הרגולציה של התקן.

"הספר הכתום" של האו"ם - UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods

פרק 1.5 ב"ספר הכתום" העוסק בדרישות הכלליות לשינוע של חומרים רדיואקטיביים (General Provisions Concerning Class 7), מפרט בין השאר רשימת החומרים הרדיואקטיביים שדרישות "הספר הכתום" לא חלות עליהם. בין החומרים האלה הספר מונה רדיונוקלידים טבעיים (naturally occurring radionuclides) עם ריכוזי אקטיביות מתחת לערכי הסף הנקובים שם.
ריכוזי האקטיביות של הרדיונוקלידים הטבעיים באפר פחם נמוכים לערך פי 50 מערכי הסף האלה, ולכן אפר פחם איננו מסווג כחומר רדיואקטיבי מסוכן לפי "הספר הכתום".

לעיון בהרחבה לחץ כאן.

ארה"ב – EPA

הסוכנות הפדרלית להגנת הסביבה בארה"ב, פרסמה כבר ב- 1983 כי השימוש באפר פחם כמחליף צמנט בבטון אינו כרוך בסיכון רדיולוגי השונה מהסיכון הכרוך בצמנט עצמו ושניהם דומים לקרינה מקרקע רגילה.
חיזוק נוסף לעמדה זו ניתן בדו"ח עדכני של הסוכנות על הסיכונים הכרוכים בניצול אפר פחם בבטון הקובע כי בהסתמך על המידע האמריקאי והבינלאומי ניתן להתעלם מהחשיפה לקרינה מבטון המכיל אפר פחם בהיותה גורם נעדר משמעות סביבתית.