מידע כללי משתמשים

משתמשים בתעשיה

* משתמשים בעבר ובהווה.

תעשיה
אספלט
מחצבות כנרת*
* משתמשים בשנת 2017.