מידע כללי משתמשים

* משתמשים בעבר ובהווה.

תעשיה
אספלט
מחצבות כנרת*
* משתמשים בשנת 2017.