מידע כללי אפיון הנדסי

נתונים-אפר מרחף | גרפים-אפר מרחף | נתונים-אפר תחתית | נתונים וגרפים-בטון

* אפר מרחף שסופק בפועל לייצור בטון.

תכונות פיסיקליות

pozzolanity_7days

pozzolanity_7days

pozzolanity_28days

pozzolanity_28days

pozzolanity_60days

pozzolanity_60days

pozzolanity_90days

pozzolanity_90days

fineness

fineness

soundness

soundness

setting_time

setting_time

תכונות כימיות

LOI

LOI

Cl

Cl

CaO

CaO

SO3

SO3

SiO2+Al2O3+Fe2O3

SiO2+Al2O3+Fe2O3

Na2O

Na2O

MgO

MgO

P2O5

P2O5

wetness

wetness