מנהלת יעדי עבודה

יעדי עבודה

פעולת המנהלה, שעיקרה זיהוי והגדרת השימושים המועדפים ויצירת התנאים הנדרשים ליישומם - בתקינה הטכנולוגית והסביבתית, בתשתית האספקה והאחסון, ביצירת והפצת הידע, בסיוע מנהלי ובגיבוש התמיכה הציבורית - מתקדמת, במתווה תוכנית האב, על ציר פיתוח בן שלושה שלבים:

פיתוח ראשוני - הפיכת האפר הגולמי מפסולת למשאב כלכלי, המנוצל כמחליף חול וחומרי חציבה חיוניים, בשימושים בסיסיים בתחומי ההנדסה האזרחית.

פיתוח מתקדם - השבחה כלכלית של האפר באמצעות תקינה מתקדמת תהליכים תעשייתיים הממצים את תכונותיו הייחודיות בשימושים איכותיים, בכפיפות לתנאים סביבתיים סבירים.

פיתוח עתידי - התמקדות בשימושים המועילים ביותר לנוכח התרחבות הפער שבין הביקוש הגדל להיצע הקבוע ואולי אף מצטמצם.

המנהלה, במסגרת משולבת עם גורמים בממשלה ובמשק, השלימה את מיסוד והרחבת "הפיתוח הראשוני", מסייעת בבחינה וקידום של שימושי "הפיתוח המתקדם" ונערכת ל"פיתוח העתידי" תוך הסתייעות בידע ובמגמות הפיתוח המובילות בעולם. במסגרת זו מתכננת המנהלה להתמקד במשימות הבאות:
 1. תקינת שימושים סביבתית:
  • ביסוס המידע להרחבת השימושים המותרים בהגנות סביבתיות מתאימות בתהליכים ארוכי טווח.
  • אימוץ שיטות מתקדמות בחזית הידע והפיתוח בעולם להערכת ההשפעות הסביבתיות של שימושי אפר הפחם. בכלל זה LEAF של USEPA להערכת השפעת יסודות מזהמים המצויים באפר הפחם על קרקע, מי תהום וצמחים.
  • פיתוח מערך בקרת ריכוז אמוניה באפר עם הפעלת מתקני SCR להדחת NOx בגזי הפליטה בתחנות הכח.
 2. תקינת שימושים הנדסית:
  • עדכון תקנים ושכלולם למיצוי התועלת למשק מהשימוש באפר פחם בהתאמה לתהליכי פיתוח בענפי השימוש באפר. העדפה להתאמת תקינה המקובלת בעולם, בעיקר אירופאית, לתנאי הארץ. בכלל זה עדכון ת.י. 1209 - אפר מרחף לבטון בהתאם לגרסה עדכנית של EN-450.
  • הגדרת התנאים להבטחת איכות ולבקרת איכות כנגזר מהתקנים ודרישות המשתמשים. בכלל זה בקרת ריכוז אמוניה באפר מרחף לבטון.
 3. פיתוח (שימושים עיקריים):
  השבחת שימושים קיימים:
  • מדדי איכות לאפר מרחף והרכבי תערובות אופטימליים לניצול מירבי של תרומת האפר לקיים הבטון.
  • אופטימיזציה של ייצוב בוצת מכוני טיהור שפכים בעזרת אפר מרחף למטרות חקלאיות.
  • שילוב אפר תחתית גס בשיטות מתקדמות של מצעי גידול צמחים.
  • שילוב אפר תחתית דק במוצרי בנייה להפחתת משקלם ושיפור כושר הבידוד.
  קידום שימושים חדשים:
  • משאוב בוצות תעשייתיות מסוכנות בבטון בעזרת אפר מרחף.
  • טיהור שפכים באגנים ירוקים מבוססי אפר תחתית.
 4. מערך ארצי לאפר פחם:
  תכנון, התוויה וקידום הקמה של מערך ארצי של מתקני אפר פחם, הכולל: מתקני השבחה כלכלית, עיבוד וטיפול באפר. מתקנים ואתרים לאחסון ביניים של אפר (יבש ורטוב, גולמי ומעובד) לשימושים השונים. במסגרת זו הסדרת שטח אחסון ביניים לאפר במצבי חירום באתר הפסולת המוצקה "חרובים" של קיבוץ נען