שימושים פיתוח ורישוי

שפכים - דו"ח מצב, מרץ 2018

המשרד להגנת הסביבה אסר ביום 20.3.18 את השימוש באפר פחם כמילוי או מצע לתשתיות בקרקע וכן בחקלאות או בטיפול בבוצה. מנהלת אפר הפחם מערערת על ההוראה במישור המקצועי והמנהלי.

תחום סוג אפר יישום דרישות טכנולוגיות תועלת משקית תועלת סביבתית תנאים סביבתיים/בריאותיים לחשיפה נורמטיבית היתר שימוש ובקרה פעולות המשך פיתוח ורישוי
בוצת שפכים עירונית מרחף ייצוב בוצה לייעוד חקלאי מפרט N-Viro (במס"א - בוצה מיוצבת בסיד ואפר) מוזיל עלויות, משפר יציבות, משפר ספיחת נוזלים, משפר קיבוע מזהמים, משפר דיכוי טפילים וגורמי מחלה מפחית ניצול משאבי טבע מתכלים - מחליף אבן גיר בייצור סיד ומלאן, מונע מפגעי כרייה וייצור תעשייתי תקנות הבוצה - אישור בוצה סוג א' (ריכוזי מתכות ופתוגנים) (רובין, ממונה תקנות הבוצה, סביבה, 9.10.11).

אישור לצורך בדיקות בריאות הציבור (בראור, מדען ראשי, סביבה, 11.11.09).
מניעת פיזור אבק (מינגלגרין)
היתר בוצה סוג א' (דו"חות שוטפים למשרדי הגה"ס והבריאות).

עמידה בתנאים (רישוי עסקים הגה"ס; מנהלת, מעת לעת).
על הפרק הצעת בחינת ניצול אפר מרחף לייצור NVF - N-Viro Fuel לשריפה כביומסה בתחנות הכח הפחמיות
מט"ש עירוני תחתית מצע גידול קרומים ביולוגיים לפירוק אורגני של הבוצה מפרטי אגנים ירוקים מוזיל עלויות, משפר תנאי גידול אוכלוסיות חידקים מפחית ניצול משאבי טבע מתכלים - מחליף אגרגט אבן גיר וטוף, מונע מפגעי כרייה לדיון במשרד הגה"ס - פטור מדרישות סביבתיות המלצת צוות מקצועי-מדעי (יסודות קורט) לפטור מדרישות סביבתיות - בסדר היום לדיון במשרד הגה"ס
בוצות חומ"ס מרחף אופציה לטיפול בשפכים תעשייתיים מסוכנים מפרט חברה לשירותי איה"ס, מפרט מומלץ אוניברסיטת אריאל מוזיל עלויות, משפר קיבוע מזהמים מפחית ניצול משאבי טבע מתכלים - מחליף אבן גיר וח"ג לייצור צמנט, מונע מפגעי כרייה בבחינה בסדר היום לדיון בצוות מקצועי-מדעי (יסודות קורט)